Javna politika

Odbrana

Ciljevi održivog razvoja i međunarodne obaveze

Bezbjednosna politika i politika odbrane su u kontekstu međunarodnih obaveza Crne Gore u prethodnoj deceniji pretrpjele značajne izmjene u pogledu kompleksnosti  geostrateških izazova i strateškog razvoja politika u odnosu na  promijenjeno geostrateško i bezbjednosno okruženje s  jedne strane i prijem Crne Gore u NATO 2017. godine, čime je Crna Gora ostvarilajedan od tri ključna vanjskopolitička cilja i postala integralni dio kolektivnog sistema bezbjednosti.

Učlanjenje u NATO doprinosi jačanju međunarodne pozicije Crne Gore i posredno strateški usmjerava ostvarenje njenog drugog vanjskopolitičkog cilja – pristupanja Evropskoj uniji. Za Crnu Goru je važno da aktivno učestvuje u kolektivnom sistemu bezbjednosti, aktivnostima, misijamai operacijama NATO-a, budući da je to ključna pretpostavka za zaštitu Crne Gore od oružanog ugrožavanja i drugih prepoznatih prijetnji po nacionalnu bezbjednost, ali i za  poboljšanje bezbjednosne klime u Regionu i madgradnju kapaciteta Crne Gore da odgovori na aktuelne izazove, rizike i prijetnje.

Osnove za razvijanje i planiranje politika u ovom domenu se pored čvrstog utemeljenja u ustavnim kategorijama osnovnih odbrambenih funkcija – zaštite nezavisnosti, suverenosti i državne teritorije Crne Gore, ogledaju i u odgovarajućim međunarodnim ugovorima, budući da je Crna Gora članstvom u NATO preuzela ne samo NATO strategijski koncept nego i konkretne obaveze i odgovornost. U tom smislu, najznačajnija akta koja definišu opseg međunarodnih obaveza Crne Gore u ovom domenu su:

 • Vašingtonski sporazum (Sjeverno-atlantski sporazum (1949)) – 5. juna 2017, činom predaje instrumenata o ratifikaciji Sjevernoatlantskog ugovora Vladi SAD, koja je depozitar ovog ugovora, Crna Gora je postala članica NATO
 • Američko-jadransko povelja (A5) je forum i instrument jačanja regionalne saradnje i usmjeravanja evroatlantskih težnji zemalja regiona Jugoistočne Evrope (osnivači  su Albanija, Hrvatska, Makedonija i SAD u cilju pomoći državama aspirantima da se pridruže NATO-u). Crna Gora i BiH su primljene u članstvo 4. decembra 2008.godine
 • NATO Partnerstvo za mir – 14. decembra 2006. čijim potpisivanjem su otpočeli zvanični odnosi Crne Gore i NATO. Riječ je o vojno-političkom programu bilateralne saradnje između partnerskih zemalja i NATO, u okviru kojeg je razvijena sa fokusom na demokratskim, institucionalnim i odbrambenim reformama.

Takođe, Crna Gora doprinosi međunarodnoj stabilnosti kroz aktivno učešće u misijama EU i međunarodnim mirovnim

misijama i operacijama UN.

Na globalnom nivou, bezbjednosna politika i odbrana  imaju utemeljenje u Cilju 16 održivog razvoja Agende 2030:  „Mir, pravda i snažne institucije“, ali  cilju 17. „Partnerstvom do ciljeva“ koji se odnosi na unapređenje globalnog partnerstva u okrilju međunarodnih obaveza koje doprinose realizaciji agende održivog razvoja. U domenu politike odbrane, sve više pažnje se posvećuje i cilju 5 „Rodna ravnopravnost“, gdje je Crna Gora opredijeljenja da realizuje Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 – Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori 2019-2022.

Nacionalna strategija održivog razvoja 2016-2030 podrazumijeva,  u okviru tematskog područja, 2. Društveni resursi – podrška vrijednostima, normama i obrascima ponašanja, da se realizuje strateški cilj 2.3 Razvijati državu kao efikasnu vladavinu prava, gdje je poseban fokus stavljen na 2.3.1.3Jačanje administrativnih kapaciteta, kvaliteta rada i integriteta institucija političkog sistema. SDG 16 (16.6), što je ujedno i obaveza kojoj je Crna Gora posvećena kao članica NATO, a Ministarstvo odbrane je jedna od institucija uključenih u njegovu implementaciju. Takođe, važna mjera je i da Crna Gora do 2030 obezbijedi uslove za eliminaciju korupcije, organizovanog kriminala, kriminala i terorizma, uz akcenat na snaženje institucije kroz međunarodnu saradnju za brobu protiv nasilja, terorizma i kriminala SDG 16 (16.a) i  povećanje efikasnosti rada, jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru SDG 16 (16.3,16.5, 16.6,16.7)

Pročitaj više
Politički kriterijum iz Kopenhagena Politički kriterijumi su dio pristupa "Fundamentals first" kao jedan od 3 osnovna stuba Strategije proširenja EU iz 2015.
Pregovaračka poglavlja

Obaveze iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Pregled obaveza iz pregovaračkih poglavlja

Zemlje kandidati za ulazak u EU moraju ispuniti tzv. „Kopenhaške kriterijume“ koje je Evropski savjet definisao 1993. Politički kriterijumi podrazumijevaja da zemlje kandidati za prijem u EU moraju, pored stabilnosti institucija, demokratije, vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i poštovanje i zaštitu manjina, posvećeno raditi i na dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji i usklađivanju svoje vanjske politike sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

Prema novoj metodologiji pristupanja EU, politika odbrane spada u poslednji od 6 klastera – Vanjski odnosi, koji pokriva poslednja dva pregovaračka poglavlja iz prvobitne pregovaračke strukture, poglavlje 30 – Vanjski odnosi i poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika. Poglavlje 31 obuhvata politički dijalog s EU, odnos države kandidata s EU i njenim institucijama, saradnju s međunarodnim organizacijama, usklađenost nacionalne sa evropskom bezbjednosnom i odbrambenom politikom, saradnju s NATO-om i borbu protiv terorizma. Za zatvaranje poglavlja je definisano jedno završno mjerilo:

 • Crna Gora, kao potpisnica Rimskog statuta o uspostavljanju Međunarodnog krivičnog suda (ICC), u potpunosti usklađuje svoju poziciju sa Odlukom Savjeta 2011/168/CFSP od 21. marta 2011. godine i Vodećim principima EU u vezi sa sporazumima zemalja potpisnica Rimskog statuta o ICC-u i Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa uslovima za izručivanje lica Sudu, kojim se dopunjuju Zaključci Savjeta o Međunarodnom krivičnom sudu od 30. septembra 2002. godine.

 

U Izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu o napretku Crne Gore je ocijenjeno da u ovom pregovaračkom poglavlju država ima dobar nivo spremnosti. Konstatovano je da je Crna Gora nastavila sa implementacijom usvojene Strategije odbrane u 2019. i pripadajućeg akcionog plana, kao i Sporazuma o bezbjednosnim procedurama za razmjenu i zaštitu tajnih podataka između Crne Gore i EU. Pohvaljena je i dobra saradnja sa međunarodnim organizacijama (UN, OEBS, Savjet Evrope) i aktivno članstvo u NATO vježbama i misijama, uključujući i NATO KFOR na Kosovu. Zemlja je uskladila svoje planiranje nacionalne politike odbrane sa procesom planiranja odbrane NATO -a i u julu 2020. usvojila pravilnik o planiranju te politike.

Predočeno je da aktivno učestvuje u misijama i operacijama EU za upravljanje kriznim situacijama koje pripadaju zajedničkoj bezbjednosnoj i odbrambenoj politici, kao što je EU NAVFOR ATALANTA, a učestvovala je i u mirovnoj operaciji UN MINURSO. U tom pogledu, u decembru 2020. Ministarstvo odbrane je rotiralo svoje oficire i poslalo žene u pomenutu misiju UN –a, u znaku podrške politici UN –a o većoj zastupljenosti žena u procesima izgradnje mira.

Što se tiče hibridnih prijetnji, konstatovano je da strategija za suzbijanje hibridnih pretnji i prateći akcioni plan još uvijek nisu usvojeni. Takođe, istaknuto je da je u pripremi osnivanje nezavisne agencije za sajber bezbednost, kao i to da je Crna Gora članica Evropskog centra izvrsnosti za Suzbijanje hibridnih pretnji.

Osvrt na EU strateški okvir

Globalna strategija EU donijeta juna 2016. fokus stavlja na viziju snažnije Evrope uz zajedničku akciju svih država članica EU, a definiše 5 prioriteta : 1. Bezbjednost Unije, 2. Ulaganje u izgradnju državne i društvene otpornosti susjeda na istoku i jugu, (Ovaj stub uključuje i politiku proširenja EU na Zapadni Balkan i Tursku) 3. Integrisani pristup konfliktima i krizama, 4. Podrška regionalnim forumima saradnje širom svijeta i 5. Globalno upravljanje  za 21. vijek, s fokusom na globalni poredak zasnovan na međunarodnom pravu.  Evropska služba za vanjske poslove – EEAS, između ostalog,  prati realizaciju ove strategije, a posljednji dostupan izvještaj je iz 2019. godine .

Zajednička vanjska i bezbjednosna politika EU obuhvata niz instrumenata u oblasti diplomatije, humaitarne i razvojne  pomoći, ekonomske podrške usmjerenih na očuvanje globalne bezbjednosti i mira. Oni  čine multidimenzionalni ,  integrisani pristup EU u rješavanju konflikata i kriza u svakoj fazi-prevencija, razrješenje konflikta, ulaganje u stabilizaciju i izbjegavanje prijevremenog napuštanja teritorija podložnih krizi.

Kad je riječ o zajedničkoj politici odbrane, Globalna startegija EU je uvela instrument strukturisane saradnje u oblasti odbrane između država članica EU -PESCO, naročito u domenu vojnih vježbi, jačanja kapaciteta na kopnu i naročito sajber odbrane. Takođe, fokus je i na civilnoj dimenziji ZVBP, kao što je  utvrđeno Zajedničkim akcionim planom iz 2019.  kojim su se države članice EU obavezale da do 2023. godine ojačaju kapacitete i vještine civilnih misija.

Strateško partnerstvo između EU i NATO, utemeljeno Zajedničkom deklaracijom iz Varšave 2016, usmjerava 22 članice NATO i EU da zajednički djeluju razvijajući instrumente politike odbrane, naročito u oblasti hibridnih prijetnji, pomorske bezbjednosti, sajber bezdjednosti, snaženja kapaciteta za odbranu i vojnih vježbi.

Jedan od 6 političkih prioriteta novog saziva Evropske komisije 2019-2024 je « Snažnija Evropa u svijetu », u okviru kojeg su sadržane sljedeće oblasti : vanjska politika EU, Evropska politika susjedstva, Međunarodna saradnja i razvoj, Humanitarna pomoć i civilna zaštita, Trgovinska politika EU i Bezbjednost i odbrana.

Evropska komisija je 7. juna 2017. godine usvojila Komunikaciju kojom predlaže Evropski fond za odbranu (EDF), kojim bi se sufinansirali evropski projekti u domenu odbrambenih istraživanja i razvoja sposobnosti. Savjet i Evropski parlament su donijeli konačnu odluku o uspostavljanju fonda 2019/2020. Fond je počeo da funkcioniše 1. januara 2021. godine sa ukupnim dogovorenim budžetom od 7,953 milijarde evra za period 2021-2027.

Ključni akter u ovoj oblasti na nivou Evropske unije je Evropska agencija za odbranu (EDA), međuvladina agencija pod pokroviteljstvom Savjeta Evropske unije, kome izvještava i od koga dobija smjernice djelovanja. Džozep Borel je imenovan u decembru 2019. godine za šefa Agencije, koja ima jedinstvenu misiju da promoviše saradnju, pokreće nove inicijative i uvodi rješenja za poboljšanje odbrambenih sposobnosti.

U maju 2017. godine države članice su pokrenule Godišnji koordinirani pregled odbrane (CARD) koji pruža sliku postojećih odbrambenih sposobnosti u Evropi i identifikuje potencijalna područja saradnje. Prvi izveštaj CARD Evropska Agencija za odbranu je predstavila ministrima odbrane država članica u novembru 2020. godine.

Evropska agencija za odbranu radi na postavljanju prioriteta u oblastima razvoja sposobnosti, koje se vrši kroz Plan razvoja kapaciteta (CDP), u kojem se prepoznaju nedostaci na evropskom nivou i razmatraju buduće prijetnje, identifikuju razvojne potrebe i definišu prioriteti koji se zajednički dogovaraju među državama članicama. Poslednja revizija Plana je urađena u junu 2018. godine, prilikom koje su države članice postavile 11 novih prioriteta razvoja kapaciteta EU.

Pročitaj više

Strateški okvir Crne Gore

Važeća strateška dokumenta

Bezbjednosna politika i odbrana u strateškom okviru Crne Gore

U strateškom okviru za planiranje politika, strategije odbrane i bezbjednosti zauzimaju posebno mjesto, budući da je njihovo  donošenje predviđeno Ustavom, kao osnova za izgradnju sistema bezbjednosti i dobrane Crne Gore i dalje  definisanje bezbjednosne i odbrambene politike i pripremu strateških, normativnih i drugih dokumenata u ovim oblastima. Donosi ih Skupština Crne Gore na prijedlog Vlade i smatraju se krovnim strateškim dokumentima.

Strategija nacionalne bezbjednosti iz decembra 2018. donijeta je kao najvažniji strateški dokument za utvrđivanje bezbjednosne politike Crne Gore i instrumenata i mehanizama za ostvarivanje i zaštitu nacionalnih bezbjednosnih interesa. Prateći akcioni plan je, u cilju afirmisanja principa dobrog planiranja politika, u najvećoj mjeri usaglašen sa pravnim okvirom za strateško planiranje i uvodi konkretne starteške i operativne ciljeve, aktivnosti i indikatore uspjeha na trogodišnji period. SNB promoviše princip nedjeljivosti bezbjednosti, budući da su geopolitička i geostarteška kretanja takva da linija razdvajanja između vanjske i unutrašnje bezbjednosti više ne postoji, a bezbjednost  građana Crne Gore direktno zavisi od bezbjednosti u regionu, Evropi i šire. Stoga SNB kao strateško opredjeljenje Crne Gore podvlači pristup kolektivnom i kooperativnom sistemu bezbjednosti i odbrane koji donosi članstvo u NATO-u, u cilju obezbjeđivanja dugoročne i održive bezbjednosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Kao ključni strategijski interesi Crne Gore, prepoznaju se, između ostalog, razvoj efikasnog i održivog nacionalnog bezbjednosnog sistema, prevencija i suzbijanje prijetnji i izazova koji mogu uticati na bezbjednost Crne Gore i njenih saveznika, te  jačanje otpornosti, civilne spremnosti i sposobnosti za upravljanje krizama, što se transponuje kroz tri strateška cilja pratećeg akcionog plana. Programom rada Vlade za 2021. godinu, planirano je donošenje novog akcionog plana za implementaciju ove strategije, koji će pokrivati period 2021-2022. godine.

Strategija odbrane iz februara 2019. uspostavlja okvir za razvoj sektora odbrane i daje smjernice za proces odbrambenog planiranja. SO definiše odbrambene ciljeve koji su, u skladu s pravnim okvirom za strateško planiranje, razrađeni pratećim akcionim planom na period do 2022. godine. Strategija definiše 4 pravca djelovanja u okviru sljedećih strateških ciljeva:

 1. Zaštita suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Crne Gore (kroz razvoj odbrambenih sposobnosti Crne Gore, ačanje nacionalnih obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih kapaciteta i unapređenje sistema sajber odbrane, bezbjednosti i sigurnosti; 2. Doprinos razvoju sposobnosti i kapaciteta Alijanse (kroz unapređenje nacionalnih sposobnosti za doprinos kolektivnom sistemu bezbjednosti); 3. Očuvanje mira i bezbjednosti u regionu i svijetu (kroz unapređenje sposobnosti za odgovor na prepoznate asimetrične izazove, rizike i prijetnje; 4. Razvoj otpornosti, civilne spremnosti i sposobnosti za krizno upravljanje (kroz razvoj sistema kriznog upravljanja, te civilne spremnosti i otpornosti).

U Programu rada Vlade za 2021. godinu

politika odbrane je adresirana u okviru Prioriteta 1. – Vladavina prava i jednake šanse kroz sledeće ciljeve:

 • CILJ 1.14: Aktivan doprinos kolektivnom sistemu odbrane i unapređenje rada vojno-diplomatske mreže;
 • CILJ 1.15: Uspostavljanje sistema kriznog upravljanja;
 • CILJ 1.16: Unapređenje sajber odbrane;
 • CILJ 1.17: Unapređenje rodne ravnopravnosti u sektoru bezbjednosti;
 • CILJ 1.18: Unapređenje integriteta u cilju smanjenja rizika od korupcije u sistemu odbrane;
 • CILJ 1.19: Podizanje kapaciteta crnogorskih kompanija za učešće na tržištu Sjeverno-atlantskog saveza (dodjela NCAGE koda, NSN brojeva);
 • CILJ 1.20: Smanjenje bezbjednosnih rizika za građane i životnu sredinu umanjenjem zaliha ubojnih sredstava i naoružanja u magacinima Vojske Crne Gore;
 • CILJ 1.21: Poboljšanje procedura neophodnih za unapređenje razvoja vojnih kapaciteta i sposobnosti;
 • CILJ 1.22: Jačanje profesionalnih kapaciteta pripadnika Ministarstva i Vojske.

 

Ciljevi Programa rada Vlade i prateći indikatori se mogu vidjeti na sledećem linku: https://wapi.gov.me/download/e50177af-36c3-475b-98af-7ab0e06fc6df?version=1.0

Od sektorskih strateških dokumenata i drugih planskih dokumenata od značaja u ovom domenu, izdvajaju se:

 • Strategijski pregled odbrane Crne Gore iz 2018. godine kao polazni planski dokument koji pruža pregled vojnih sposobnosti, opšte smjernice za nastavak reforme u oblasti odbrane, kao i osnove za unaprjeđivanje odbrambenih sposobnosti radi izvršavanja misija i zadataka Vojske Crne Gore. Ovim dokumentom su definisani prioriteti i odgovarajući rokovi u razvoju sposobnosti Vojske, polazeći od visine budžetskih sredstava, širine spektra izazova, rizika i prijetnji i zahtjeva kolektivnog sistema bezbjednosti.
 • Dugoročni plan razvoja odbrane 2019-2028 kojim se planira razvoj Vojske i odbrane Crne Gore, polazeći od toga da  je struktura i veličina Vojske projektovana na osnovu prve i osnovne misije Vojske – odbrane Crne Gore i država članica NATO. DPRO razrađuje razvoj ključnih oblasti odbrane: vojnih sposobnosti, organizacione strukture i veličine Vojske; ljudskih resursa; materijalnih resursa; obuke i doktrine; logistike i finansiranja sistema odbrane.
 • Plan investiranja Crne Gore u odbranu za period od 2019-2024. godine, podrazumijeva dostizanje izdvajanja za odbranu od 2% BDP do 2024. godine i strukture odbrambenih troškova (50 % administracija, 30% operativni troškovi, 20 % opremanje i modernizacija);
 • Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 – Žene, mir i bezbjednost (2019-2022), strateški dokument kojim se u nacionalni strateški okvir transponuju načela Rezolucije, koja predviđaju povećanje učešća žena u procesu izgradnje i očuvanja mira i rješavanja sukoba, kao i kvalitetniju zaštitu žena i djevojčica od nasilja.
Pročitaj više

Ostale javne politike iz sektora