Javna politika

Rodna ravnopravnost

Ciljevi održivog razvoja i međunarodne obaveze

Ključna međunarodna dokumenta u oblasti rodne ravnopravnosti

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)prvi međunarodni sveobuhvatni dokument koji tretira rodnu ravnopravnost: obavezuje zemlje potpisnice na uklanjanje svih oblika diskriminacije žena;

Pekinška deklaracija i Platforma za akcijudržave potpisnice garantuju predanost ostvarivanju rodne jednakosti u javnom i privatnom životu i u učešću u političkom i ekonomskom odlučivanju;

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici – prvi evropski pravno obavezujući sporazum koji definiše pojam rodno zasnovanog nasilja nad ženama i uspostavlja obavezu sistemskog rješavanja tog problema;

Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1325 – Žene, mir i bezbjednostSavjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija podstiče zemlje članice da, usvajanjem nacionalnih akcionih planova, povećaju učešće žena u procesu izgradnje i očuvanja mira i rješavanja sukoba, kao i da obezbjede kvalitetniju zaštitu žena i djevojčica od nasilja

Rodna ravnopravnost u Ciljevima održivog razvoja 2030

Cilj 5 – Rodna ravnopravnost eliminisati sve oblike diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojčicama, osigurati jednakost učešća u rukovođenju i donošenju odluka, uspostaviti rodnu ravnopravnost i osnažiti žene na svim nivoima kroz javne politike i zakonodavstvo;

Cilj 1 – Svijet bez siromaštva osigurati jednaka prava žena i muškaraca na ekonomske resurse i na pristup osnovnim uslugama, vlasništvu zemljištem i drugim oblicima svojine (1.4.);

Cilj 4 – Kvalitetno obrazovanje eliminisati rodnu nejednakost u obrazovanju (4.1., 4.2., 4.3., 4.5.);

Cilj 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rad postići punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve žene i muškarce, kao i istu platu za rad jednake vrijednosti (8.5.);

Cilj 10 – Smanjenje nejednakosti osigurati socijalnu, ekonomsku i političku inkluziju svih bez obzira na pol (10.2.)

Rodna ravnopravnost u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja do 2030. godine

U Nacionalnoj strategiji održivog razvoja do 2030. godine, koja predstavlja implementacioni dokument Agende održivog razvoja 2030 u Crnoj Gori, kao najznačajniji problemi u crnogorskom društvu istaknuti su nedovoljna primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti u praksi, ograničena zastupljenost žena na odgovornim pozicijama i prisutnost tradicionalne podjele uloga između žene i muškarca. Ovim dokumentom je, shodno cilju održivog razvoja 5., eliminacija rodne diskriminacije prepoznata kao posebna mjera, koja podrazumjeva uklanjanje svih zakonskih, društvnih i ekonomskih barijera ženskom osnaživanju.

Crna Gora se opredijelila da, u okviru Strateškog cilja 2.1 – Aktivan odnos ključnih aktera prema održivosti razvoja, radi na sledećim mjerama:

Mjera 2.1.1 – Obezbijediti preduslove za zdrav razvoj pojedinca u okviru porodice (efikasno se boriti protiv nasilja u porodici, eliminisati sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama) ciljni ishodi do 2030. godine su sledeći:

 • Obezbijeđen univerzalan pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranje porodice, informisanje i edukaciju, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe;
 • Eliminisani svi oblici nasilja nad svim ženama i djevojčicama u javnim i privatnim sferama, uključujući trgovinu ljudima i seksualne i druge vrste iskorišćavanja, te dječiji, rani i prisilni brak;
 • Značajno smanjeni svi oblici nasilja, posebno nasilje u porodici, i sa njima povezane stope smrtnosti;

Mjera 2.1.2 – Eliminisati rodnu diskriminaciju – ciljni ishodi do 2030. godine su sledeći:

 • Eliminisana politička, ekonomska i svaka druga diskriminacije po rodnoj osnovi;
 • Minimum 40% žena u tijelima političkog odlučivanja na nacionalnom i lokalnom nivou;
 • Eliminisani svi oblici nasilja nad svim ženama i djevojčicama u javnim i privatnim sferama, uključujući trgovinu ljudima i seksualne i druge vrste;
 • Rodno ujednačeno učešće u neplaćenom radu;
 • Rodno ujednačen udio u nezaposlenosti;
 • Učvršćen nacionalni mehanizam za jednakost polova
Pročitaj više
Pregovaračka poglavlja

Obaveze iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Pregled obaveza iz pregovaračkih poglavlja

Rodna ravnopravnost predstavlja elementarnu vrijednost Evropske unije, pa se samim tim prožima kroz sva poglavlja pregovaračkog procesa. U tom smislu, jedan od značajnih pravaca djelovanja Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore je da usmjerava resorna ministarstva ka orodnjavanju ciljeva i indikatora sadržanih u strateškim dokumentima za primjenu pravne tekovine iz svakog pregovaračkog poglavlja.

Konkretne mjere usmjerene ka afirmisanju ove politike su prisutne u okviru poglavlja 19 i 23.

poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Završno mjeriloSprovesti izmjene i dopune zakona u oblasti zabrane diskriminacije i ravnopravnosti žena i muškaraca u politici zapošljavanja i socijalnoj politici, u cilju usklađivanja zakonodavstva u ovoj oblasti sa pravnom tekovinom EU

poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava

Privremeno mjerilo u oblasti „Temeljna prava“ – Nastaviti sa sprovođenjem Strategije zaštite od nasilja u porodici, uključujući podizanje svijesti o sprečavanju nasilja u porodici i pružanju neophodne zaštite žrtvama

Preporuka 3.6.B u okviru Akcionog Plana za poglavlje 23Preduzeti konkretne korake da se osigura primjena rodne ravnopravnosti u praksi, uključujući jačanje nadzornih tijela i efikasnije reagovanje organa za sprovođenje zakona na moguća kršenja, kao i kroz veće podizanje svijesti i mjere podrške, naročito pri zapošljavanju i javnoj zastupljenosti žena.

Nova metodologija proširenja EU pozicionira politiku rodne ravnopravnosti, najprije, u klaster 1Osnove procesa pristupanja, koji pokriva oblast vladavine prava i osnovnih ljudskih prava i kojim je obuhvaćeno pregovaračko poglavlje 23, u kojem je ova politika snažno zastupljena. Pitanje jednakosti između muškaraca i žena poprima značaj u ovom klasteru i kroz oblast funkcionisanja demokratskih institucija i, preciznije, učešća žena u političkom životu i donošenju odluka.

Rodna ravnopravnost je važan segment klastera 3Kompetitivnost i inkluzivni rast, koji obuhvata pregovaračko poglavlje 19 i adresira pitanja zapošljavanja, zastupljenosti žena na tržistu rada i jednakosti u radnim i socijalnim pravima u odnosu na muškarce.

Prema Izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu o napretku Crne Gore, rodna nejednakost je i dalje osjetna u učestvovanju u političkom i javnom životu, podjeli odgovornosti, kao i pristupu zapošljavanju i ekonomskim mogućnostima. To su razlozi zbog kojih je, između ostalog, Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru za 2020. godinu (55) 12 bodova ispod prosjeka EU-28 (67,9) . U izvještaju je istaknuto da je evaluacija PAPRR-a pokazala da je njegova primjena bila ograničena zbog nedostatka svijesti i posvećenosti institucija, ali je ukazala i na odstupanja u primjeni pravnog okvira i slabu koordinaciju sa drugim nacionalnim strategijama.

Rodno zasnovano nasilje, posebno nasilje u porodici, prema izvještaju EK predstavlja konstantu na krivičnom, društvenom i polju javnog zdravlja. Procenjuje se da većina slučajeva rodno zasnovanog nasilja ostaje neprijavljena. Ukazuje se, takođe, na potrebu da u svim zakonima budu dodatno usklađene definicije rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici sa Istanbulskom konvencijom i preporukama GREVIO. U tom pogledu, ističe se kao problematična činjenica da seksualno uznemiravanje još uvek nije kvalifikovano kao krivično delo. Ključni izazovi se ogledaju u implementaciji i praćenju postojećeg pravnog i strateškog okvira, pružanju podrške žrtvama, pristupu pravdi za žrtve, nedostatku sistemskog pristupa u pogledu fizičke zaštite žrtava, pravnoj kvalifikaciji nasilja u porodici i blagim sankcijama.

Akcentovano je da su i dalje nerješena pitanja poput rodnog jaza u zapošljavanju i platama, seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, neplaćenog rada i sistema poreskih olakšica. U 2020. godini stopa zaposlenosti stanovništva od 20 do 64 godine iznosila je 54,7 % za žene i 68,3 % za muškarce. 

Naposletku, istaknut je nedostatak strateških dokumenata koji se bave višestrukom diskriminacijom žena i djevojaka sa invaliditetom, kao i činjenica da nije još usvojena strategija razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024.*

 

*Strategija razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. je usvojena na 42. sjednici Vlade, 7.10.2021. godine.

Osvrt na EU strateški okvir

Strategija rodne ravnopravnosti 2020-2025 – zasnovana na obavezi Evropske unije da kroz svoje aktivnosti eliminiše nejednakost i promoviše ravnopravnost među muškarcima i ženama, koja proizilazi iz člana 8 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, strategija postavlja sledeće ključne ciljeve: osloboditi žene nasilja i stereotipa (eliminisati rodno zasnovano nasilje, osporavati rodne stereotipe); ostvariti uspjeh u rodno ravnopravnoj ekonomiji (ukloniti rodni jaz na tržištu rada, postići ravnopravno učešće u svim sektorima ekonomije, otkloniti jaz u platama i penzijama, otkloniti rodni jaz u brizi i odgovornostima u domaćinstvu); obezbjediti ravnopravno učešće u odlučivanju (postići rodni balans u donošenju odluka i politici); uvesti rodnu perspektivu u sve javne politike EU; finansirati aktivnosti u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u EU (orodnjavanje EU budžeta); zalagati se za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena širom svijeta (promovisati rodnu ravnopravnost u svim vanjskim politikama EU i u svim međunarodnim partnerstvima).

Na ovoj internet stranici se mogu pronaći izvještaji Evropske komisije o stanju rodne ravnopravnosti u Evropskoj uniji iz godine u godinu: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en

U EU kontekstu je ključna uloga Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, koji je razvio Indeks rodne ravnopravnosti (EIGE Gender Equality Index) , putem kojeg prati napredak u politici rodne ravnopravnosti u zemljama članicama EU. Indeks obuhvata 6 ključnih oblasti (posao, novac, znanje, vrijeme, moć, zdravlje), kao i 2 dodatne (nasilje and ženama i presjek nejednakosti), i putem 31 indikatora omogućava uviđaj u to koje oblasti su najproblematičnije, a u kojima je napredak najistaknutiji.

Pročitaj više

Međunarodni indikatori

EIGE Gender Equality index

posao, novac, znanje, vrijeme, moć, zdravlje, nasilje

SDG Gender index

status rodne ravnopravnosti u 14 od 17 SDG ciljeva

WE Forum Gender gap Index

ekonomsko učešće, nivo obrazovanja, zdravlje i opstanak, političko osnaživanje

OECD Social Institutions and Gender Index (SIGI)

diskriminacija u porodici, ograničen fizički integritet, ograničen pristup ekonomskim resursima, ograničene glađanske slobode

UN Gender Inequality Index

zdravlje, osnaživanje i tržište rada

Strateški okvir Crne Gore

Važeća strateška dokumenta
Strateška dokumenta kojima je istekao period trajanja

Politika rodne ravnopravnosti u strateškom okviru Crne Gore

Rodna ravnopravnost predstavlja jedan od ključnih segmenata u okviru prioriteta 1. „Vladavina prava i jednake šanse“ Srednjoročnog programa rada Vlade 2022-2024 i adresirana je kroz Cilj 1.2. koji glasi “Unaprijediti poštovanje ljudskih i manjinskih prava, rodnu ravnopravnost i prava lica sa invaliditetom”. U okviru cilja je konstatovano da će se zalaganje Vlade da unaprijedi stanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori ogledati u poboljšanoj poziciji na Indeksu rodne ravnopravnosti, gdje se želi postići napredak sa 55 na barem 56 poena.

 Pitanje položaja žene je posredno zastupljeno u cilju 1.5. Poboljšati socijalni i ekonomski položaj ranjivih kategorija društva. Predstavlja, takođe, značajan segment u okviru cilja 2.5. Stabilan i održiv rast zaposlenosti zasnovan na jednakim mogućnostima i dostojanstvenom radu, uz razvoj znanja i vještina i veću socijalnu uključenost, koji je obuhvaćen prioritetom 2. “Zdrave finansije i ekonomski razvoj”.

Ciljevi Srednjoročnog programa rada Vlade i prateći indikatori uspjeha se mogu naći na zvaničnoj internet stranici Vlade Crne Gore: https://www.gov.me/dokumenta/7c683907-59a9-41e8-8a1f-72fded711eac

Strateški okvir Crne Gore se u periodu 2020-2021. godine znatno izmijenio u oblasti rodne ravnopravnosti, uzimajući u obzir da je veliki broj strategija koje su relevantne u ovoj javnoj politici istekao upravo u tom periodu. U 2021. godini je usvojena nova Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost 2021-2025., sa pratećim Akcionim planom, koja se oslanja na Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti 2017-2021., koji je do sada, zajedno sa Zakonom o Rodnoj Ravnopravnosti, predstavljao ključnu kariku za razvoj i implementaciju ove politike u Crnoj Gori. Ova strategija predstavlja 4. po redu strateški dokument kojim se želi uspostaviti bolji okvir za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori i kao centralni problem prepoznaje upravo nizak nivo rodne ravnopravnosti iz kojeg proističe sledeći strateški cilj:

 • Podići nivo rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori do 2025. godine.

 

U okviru ovog cilja su definisana 3 operativna, koji glase ovako:

 1. Unaprijediti primjenu postojećeg normativnog okvira na sprovođenju politike rodne ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije po osnovu pola i roda;
 2. Unaprijediti politike u oblasti obrazovanja, kulture i medija kako bi se smanjio nivo stereotipa i predrasuda prema ženama i osobama drugačijih polnih i rodnih identiteta;
 3. Povećati nivo učešća žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta u oblastima koje omogućavaju pristup prirodnim i društvenim resursima i dobrobiti od korišćenja resursa.

 

U 2021. godini je usvojena i nova Strategija razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024., kojom se uspostavlja kontinuitet u odnosu na prethodnu i koja sadrži viziju “Podsticajnog poslovnog ambijenta i sistemske programske i institucionalne podrške” koji “doprinose razvoju, održivosti i konkurentnosti preduzetništva žena koje postaje generator privrednog rasta, otvaranja novih radnih mjesta i ekonomskog razvoja Crne Gore”. Strategija sadrži 3 strateška cilja:

 1. Izgradnja ambijenta povoljnog za održivi razvoj ženskog preduzetništva;
 2. Obezbjeđivanje boljeg pristupa finansijama i jačanje konkurentnosti ženskog biznisa;
 3. Zagovaranje interesa i pozicioniranost žena preduzetnica.

 

Crna Gora je u 2020. godini uspostavila Indeks Rodne Ravnopravnosti, u skladu sa metodologijom korišćenom za EIGE Indeks. Vrijednost tog indeksa iznosi 55 u odnosu na 100, što je znatno niže u poređenju sa srednjom vrijednošću u zemljama EU za 2020. godinu (67,9).  Na osnovu parametara na koje se indeks oslanja, najveća neravnopravnost je ustanovljena u domenima novca (CG 59,7 – EU 80,6) i moći (CG 35,1 – EU 53,5), a najmanje razlike postoje u oblastima rada (CG 65,2 – EU 72,2) i zdravlja (CG 86,9 – EU 88). Očekuju se nove, ažurirane vrijednosti indeksa za Crnu Goru koje će se oslanjati na stanje u 2021. godini.

U 2020. godini pokrenuta je Rodna mapa Crne Gore, koja pruža mogućnost da se na dinamičan i zanimljiv način građani informišu o stanju jednakosti među polovima u zemlji i statusu žena u ključnim oblastima poput politike, ekonomije, mira i bezbjednosti, rodno zasnovanog nasilja i LGBTQ prava.

Pročitaj više

Ostale javne politike iz sektora