Javna politika

Sport

Politika sporta u ciljevima održivog razvoja 2030.

Od definisanja Milenijumskih ciljeva razvoja 2000. godine, sport je odigrao vitalnu ulogu u unapređivanju svakog od osam ciljeva, što je činjenica koja je prepoznata u brojnim rezolucijama Generalne skupštine UN-a (npr. Rezolucija 70/1). U Ciljevima održivog razvoja 2030. prepoznat je doprinos sporta ostvarenju razvoja i mira kroz promociju tolerancije i poštovanja i doprinos koji sport daje jačanju žena i mladih, pojedinaca i zajednica kao i doprinos ciljevima zdravstva, obrazovanja i socijalne uključenosti. UN i SZO ističu važnost sporta u borbi protiv nezaraznih bolesti i jačanja mentalnog zdravlja. U smislu SDG4 u kombinaciji sa školskim nastavnim planom i programom, fizičke aktivnosti i sport neophodne su za sveobuhvatno obrazovanje. Kancelarija UN za sport u službi razvoja i mira UNOSDP (zbog razvoja direktne saradnje UN i Međunarodnog olimpijskog komiteta ova kancelarija je prestala sa radom 2017) razvila je Program liderstva za mlade (YLP) s ciljem da obuči i osposobi mlade lidere iz zajednica u nepovoljnom položaju da koriste sport kao oruđe za napredak.

Nadalje, sport u svom najosnovnijem obliku podstiče uravnoteženo učestvovanje, osnaživanje žena i djevojčica i ima sposobnost promocije ravnopravnosti polova (SDG5). Sport doprinosi povećanju inkluzivnosti gradova i zajednica (SDG11). Sport podstiče društveni razvoj promjenom percepcije o osobama s invaliditetom i pružanjem takvim ljudima priliku da učestvuju u sportu uprkos značajnim preprekama. Uz to, sport se može upotrijebiti kao smisleno sredstvo za sprječavanje sukoba i promociju dugotrajnog mira (SDG16). O sportu kao važnom oruđu za razradu Ciljeva održivog razvoja, kroz obradu svih ciljeva, detaljnije čitajte ovdje.

POLITIKA SPORTA U NACIONALNOJ STRATEGIJI ODRŽIVOG RAZVOJA 2016-2030

U oblasti sporta kroz cilj 1.2 unapređenje zdravlja svih građana u svim uzrastima i smanjenje nejednakosti u zdravlju, planirane su aktivnosti za unapređenje zdravlje sportista. Kroz cilj 2.8 usmjeren na postizanje ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave s posebnim akcentom na razvoj sjevernog regiona predviđa se izgradnja infrastrukture za jačanje društvenog razvoja i u oblasti sporta.

Pregovaračka poglavlja

Obaveze iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Pregled obaveza iz pregovaračkih poglavlja

Crna Gora je pregovaračko poglavlje 26 Obrazovanje i kultura otvorila i privremeno zatvorila 15 IV 2013. godine. Za ovo poglavlje nijesu postojala početna i završna mjerila, kao ni prelazna razdoblja i trajna izuzeća. Jedna od podoblasti u ovom poglavlju je i politika sporta koja je zajedno sa obrazovanjem i osposobljavanjem, mladima i kulturom u nadležnosti država članica koje ih sprovode u duhu saradnje i poštovanja preporuka u ovoj oblasti.

Osvrt na EU strateški okvir

Plan rada EU u oblasti sporta 2017-2020 predstavlja dokument kojim se uređuje politika sporta i daju smjernice državama članicama za razvoj prioritetnih oblasti. Opšti ciljevi ovog strateškog dokumenta usmjereni su na: jačanje međusektorske saradnje u podizanju svijesti o značaju sporta u svim razvojnim politikama i izazovima sa kojima se suočava EU; jačanje pristupa planiranja u sportu zasnovanog na podacima; blisku saradnju EU institucija, sportskih pokreta i drugih zainteresovanih strana kako bi se obezbijedila dodatna vrijednost razvoju sporta u EU u dugoročnoj perspektivi; jačanje veze sporta i obrazovanja u cilju snaženja dualnih karijera; jačanje uticaja i dometa aktivnosti ERASMUS+ programa u oblasti sporta; razviti plan doprinosa sporta sveobuhvatnoj ekonomskoj i socijalnoj politici, održivom razvoju i investicijama u okviru EU. Prioritetne oblasti u ovom strateškom dokumentu su: Integritet u sportu – borba protiv dopinga, revizija pravila i usklađivanje EU zakonodavstva; dobro upravljanje (podsticanje anti-korupcijskih standarda u sportu), zaštita maloljetnika (sprječavanje zloupotrebe djece u sportu); Ekonomska dimenzija sporta – podsticanje inovacija u sportu, jačanje vidljivosti ekonomskih benefita i doprinosa sporta strategiji EU 2020 i digitalnom tržištu; Sport i zajednica – jačanje inkluzivne uloge sporta, prepoznavanje uloge i uticaja medija u sportu, jačanje sportske diplomatije, jačanje uloge sporta u zdravlju i zaštiti životne sredine.

Satelitski računi u sportu (SSAs) preuzeli su sve značajniju ulogu u razvoju zajedničkog okvira za mjerenje ekonomskog učinka sporta. Radna grupa EU za sport i ekonomiju osnovala je usklađenu statističku definiciju poznatu kao Vilnius definicija sporta. Konferencija EU o sportskoj statistici obuhvata statističke potrebe koje podupiru razvoj sporta kao novog političkog područja, raspravljajući o SSA-ovima i mogućoj budućoj funkciji praćenja sporta u EU.

Međunarodni indikatori

EUROSTAT sport statistics

Sport statistics in EU

Publikacija 2018

Strateški okvir Crne Gore

Važeća strateška dokumenta

Politika sporta u strateškom okviru Crne Gore

Ključne promjene u regulisanju ove oblasti desile su se usvajanjem novog Zakona o sportu 2018. godine kojim se uređuje obavljanje sportske djelatnosti, vrste sportova, prava i obaveze sportskih subjekata, zdravstvena sposobnost sportista, finansiranje sporta, evidencije u sportu i druga pitanja od značaja za sport.

U krovnom strateškom dokumentu Srednjoročnom programu rada Vlade 2018-2020 ističe se opredjeljenje Vlade Crne Gore da sport bude jedno od oruđa za izgradnju i afirmaciju njene pozicije u svijetu. Dodatno, kroz prioritet 5 kojim se predviđa briga o zdravlju i dobrobiti svih građana i životne sredine izdavaja se kategorija unapređenja zdravlja sportista. U prioritetu 6 posvećenom jačanju imidža države u svijetu izdvaja se podrška crnogorskim vrhunskim sportistima, koji predstavljaju državni brend u svijetu i podrška održavanju međunarodnih takmičenja u Crnoj Gori, ali i nastupa sportista na međunarodnoj sceni.

Strategija razvoja sporta 2018-2021 u fokus stavlja unapređenje rada sportskih organizacija i širenje ideje bavljenja sporotom kod djece, učenika, studenata i osoba sa invaliditetom, promocija i podrška izvrsnosti u sportu, poboljšanje infrastrukture i podsticanje istraživačko-razvojnog, vaspitno-obrazovnog i stručnog rada u sportu, obezbjeđivanje uslova za pripremu, učešće i ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata sportista na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i drugim značajnim međunarodnim sportskim takmičenjima, kao i stručno osposobljavanje u sportu i jačanje međunarodne saradnje. MS je i kroz ovu strategiju u velikoj mjeri uredilo zakonodavni okvir u oblasti sporta, od detaljnog regulisanja registra sportskih subjekata do donošenja novog zakona i uredbi kojima se pravno regulišu svi aspekti sporta i položaja sportista. Ovim rješenjima data je osnova za uspostavljanje funkcionalnog sistema za osnivanje i rad sportskih organizacija, promociju i unapređenje sporta i podsticanje vrhunskih rezultata u sportu.

Ostale javne politike iz sektora