Javna politika

Unutrašnji poslovi

Ciljevi održivog razvoja i međunarodne obaveze

UN pravni okvir u oblasti unutrašnjih poslova:

Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i prateći protokoli-

Konvencija o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama (CEDAW).

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta

Program akcije Ujedinjenih nacija za sprječavanje, borbu protiv i iskorijenjavanje nezakonite trgovine malokalibarskim i lakim oružjem Protokol za borbu protiv nezakonite proizvodnje i trgovine vatrenim oružjem, pripadajućim djelovima i municijom

Konvencija Ujedinjenih nacija o smanjenju broja lica bez državljanstva

Konvencija o migracijama radi zapošljavanja

Konvencija o zaštiti prava radnika migranata i članova njihovih porodica

Konvencija protiv mučenja, torture i drugih okrutnih, nečovječnih i ponižavajućih postupaka ili kazni

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima i Bečka konvencija o konzularnim odnosima

Programa Ujedinjenih nacija (UN) za smanjenje rizika od katastrofa i globalnog zagrijavanja

UN strategija za smanjenje katastrofa i Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa

Savjet Evrope i EU:

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju trgovine ljudima,

Konvencija Savjeta Evrope o suzbijanju i sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

Evropska konvencija o pravnom statusu radnika migranata

Konvencija o implementaciji šengenskog sporazuma

Evropska strategija za podršku smanjenju rizika od katastrofa u zemljama u razvoju

Druge međunarodne obaveze:

Mapa puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem/vatrenim oružjem i pripadajućom municijom/ na Zapadnom Balkanu od 2019. do 2025. godine

Politika unutrašnjih poslova u Ciljevima održivog razvoja 2030

Cilj 5 – Rodna ravnopravnost à  Eliminisati sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima, odnosno seksualnu eksploataciju i druge oblike eksploatacije.

Cilj 9 – Industrija, inovacije  i infrastrukture à 9.1:Razviti kvalitetnu, pouzdanu, održivu i prilagodljivu infrastrukturu, uključujući regionalnu i međugraničnu infrastrukturu, kako bi se podržali ekonomski razvoj i ljudsko blagostanje, sa fokusom na jeftinom i jednakom pristupu za sve

Cilj 10 – Smanjenje nejednakosti à  10.7: Olakšati uređenu, bezbjednu, regularnu i odgovornu migraciju i mobilnost ljudi, između ostalog i kroz primjenu planiranih i dobro vođenih migracionih politika

Cilj 13- Očuvanje klimeà 13.1: Osnažiti prilagodljivost i adaptivni kapacitet na rizike povezane sa klimatskim uslovima i prirodnim katastrofama u svim zemljama.

Cilj 16- Mir, pravda i snažne institucijeà 16.2: Okončati zloupotrebu i eksploataciju djece, trgovinu djecom i sve oblike nasilja i torture nad djecom; 16.4: Do kraja 2030. značajno smanjiti nezakonite tokove novca i oružja; 16.a Osnažiti relevantne nacionalne institucije radi sprečavanja nasilja i borbe protiv terorizma i kriminala.

Politika unutrašnjih poslova u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja do 2030. godine

U Nacionalnoj strategiji održivog razvoja do 2030. godine, koja predstavlja implementacioni dokument Agende održivog razvoja 2030 u Crnoj Gori, kao najznačajniji problemi u oblastima koje potpadaju pod politike obuhvaćene oblašću unutrašnjih poslova akcenat je na pravima i položaju migranata, borbi protiv organizovanog kriminala, posebno u oblasti trgovine ljudima i nelegalnog protoka oružja. Čitav jedan segment NSOR-a se odnosi na sprečavanje i ublažavanje uticaja prirodnih katastrofa, posebno na definisanje finansijskog i strateškog okvira neophodnog za suočavanje sa svim vrstama prirodnih katastrofa.

Strateški cilj 1.1 Unaprijediti demografska kretanja i smanjiti demografski deficit

Mjera 1.1.2 Spriječiti i ublažiti efekte migracija SDG 10 (10.7)- ciljni ishodi:

  • Postojanje migracione strategije na nacionalnom nivou
  • Ostvaren pozitivan migracioni saldo

Strateški cilj 2.3 Razvijati državu kao efikasnu vladavinu prava

Mjera 2.3.2 Obezbijediti uslove za eliminaciju korupcije, organizovanog kriminala, kriminala i terorizma SDG 16 su sledeći:

  • Eliminisana je trgovina ljudima u Crnoj Gori
  • Zaustavljeni su nezakoniti tokovi novca i oružja kroz Crnu Goru

Strateški cilj 3.6 Ublažiti uticaje prirodnih i antropogenih hazarda

Mjera 3.6.1 Unaprijediti razumijevanje rizika od hazarda; Mjera 3.6.2 Jačati institucionalni okvir za upravljanje rizicima od hazarda; Mjera 3.6.3 Investirati u smanjenje rizika i jačanje otpornosti prirodnih i društvenih sistema; Mjera: 3.6.4 Unaprijediti spremnost za odgovor na katastrofe i obnovu kroz oporavak, rehabilitaciju i rekonstrukciju. Za navedene mjere su vezani sledeći ciljni ishodi:

  • Evidentiran je trend rasta izdvajanja iz budžeta na državnom nivou za istraživanja uticaja hazarda i upravljanja rizicima od hazarda.
  • Broj donijetih i operativnih nacionalnih akcionih planova za različite vrste vanrednih situacija je 4 do 2021. godine
  • Razvijeni su parametri i pokazatelji za praćenje uticaja hazarda i upravljanje rizicima od hazarda.
  • Priprimljeni su i primjenjuju se planovi za upravljanje rizicima od hazarda, za vanredne situacije i adaptaciju na klimatske promjene.

Uspostavljeni su sistemi za koordinisano djelovanje nadležnih subjekata u vanrednim situacijama i za primjenu planova za upravljanje rizicima i adaptaciju na klimatske promjene.

Pročitaj više
Politički kriterijum iz Kopenhagena Vladavina prava je dio pristupa "Fundamentals first" kao jedan od 3 osnovna stuba Strategije proširenja EU iz 2015.
Pregovaračka poglavlja

Obaveze iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Pregled obaveza iz pregovaračkih poglavlja

Politika unutrašnjih poslova se u pregovorisma sa EU kroz oblasti pravde, slobode i bezbjednosti sprovodi primarno kroz ispunjavanje političkih kriterijuma u okviru Kopenhaških kriterijume“ koje je Evropski savjet definisao 1993.

Politika unutrašnjih poslova predstavlja sastavni dio pravne tekovine EU u Poglavlju 24 „Pravda, sloboda i bezbjednost“, koje je, zajedno sa Poglavljem 23 „Pravosuđe i temeljna prava“  osnova pregovaračkog okvira  između Crne Gore i EU  iz 2012,  kojim je Crna Gora započela pregovore o pristupanju, [1], Prema Generalnoj poziciji EU o pregovorima sa Crnom Gorom, ova dva  poglavlja diktiraju dinamiku ukupnog napretka pregovaračkog procesa zbog povezanosti sa osnovnim vrijednostima na kojima je EU uspostavljena, kao i činjenici da eventualni nedostatak napretka u ispunjavanju postavljenih mjerila u navedenim poglavljima može dovesti do usporavanja cjelokupnog pregovaračkog procesa. Fokus Crne Gore u sprovođenju politike unutrašnjih poslova je na dostizanju evropskih standarda, primarno kroz ispunjavanje privremenih mjerila, preporuka iz akcionih planova, kao i preporuka ekspertskih misija EU, i usklađivanje strateških dokumenata sa strateškim okvirom EU. 

Posebno je značajno ukazati na saradnju sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu (nekadašnji FRONTEX), na rješavanju graničnih pitanja, sprečavanju nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i readmisiji lica koja nezakonito borave u Crnoj Gori.

Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost

Privremena mjerila za Poglavlje 24 koja se odnose na postizanje usklađenosti sa zahtjevima Eu u oblasti regularnih i neregularnih migracija, azila, vizne politike, polju Šengena i vanjskih granica. Posebno su obimne obaveze u okviru privremenih mjerila koje se odnose na usklađenost sa zahtjevima EU na polju policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala, borbe protiv terorizma i saradnje u oblasti droga.

Preporuke u okviru Akcionog Plana za poglavlje 24, koje se odnose na oblasti migracija, azila, vizne politike, vanjske granice  i Šengena. Oblast migrantske politike, uzimajući u obzir globalna dešavanja i izazove sa kojima se suočava EU i zemlje regiona, zajedno sa uvođenjem Šengenskog informacionog sistema i drugih inivacija vezanih za IT koje predstavljaju evropski standard, zahtjeva ulaganje značajnih finansijskih sredstava.

Politika unutrašnjih pslova je jednim dijelom zastupljena i u Poglavlje 27- Životna sredina i klimatske promjene

Nacionalna strategija za transpoziciju, sprovođenje i primjenu pravne tekovine EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s Akcionim planom za period 2016-2020. godinu koja predstavlja sveobuhvatan strategijski okvir za Pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene sadrži i potpoglavlje – Civilna zaštita. Kako bi se ostvarila puna usklađenost s pravnom tekovinom EU, Crna Gora intezivno radi na unapređenju administrativnih  kapacitete nadležnih organa radi usklađivanja nacionalnog sistema civilne zaštite sa sistemima, standardima i dobrom praksom država članica EU. Potrebno je poboljšati tehničke i materijalne resurse, prvenstveno daljim opremanjem i obukom osoblja zaposlenog na poslovima civilne zaštite i ostalog relevantnog osoblja, u cilju postizanja odgovarajuće spremnosti za efikasnu podršku u smanjenju rizika od katastrofa. Takođe, u narednom periodu je potrebno izgraditi neophodne kapacitete za blagovremeno i kvalitetno vršenje nacionalne procjene rizika, kao i sprovesti planiranje upravljanja rizikom i procjenu sopstvenih kapaciteta za upravljanje rizikom.

IZVJEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O CRNOJ GORI ZA 2019

U okviru Izvještaja koji je pripremila Evropska komisija, konstatuje se da je u okviru Poglavlja 24 postignut napredak, primarno u saradnji pravosudnih organa, borbi protiv organizovanog kriminala, pranja novca, finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine stečene kriminalom. Preporuke se odnose na potrebu sprovođenja daljih aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima i cigaretama. Poseban značaj je stavljen na potrebu jačanja kapaciteta za suočavanje sa povećanim nivoom migracija i društvene integracije izbjeglica.U odnosu na Poglavlje 27 i oblast civilne zaštite ukazano je da Crna Gora ima razvijen strateški okvir za smanjenje rizika od prirodnih hazarda. Pored toga, ukazano je na potrebu većeg učešća Crne Gore u Mehanizmu civille zaštite EU, čiji je CG član od 2015., kao i uvezivanja sa svim ostalim sistemima i uslugama koji postoje na nivou Evropske unije.

Osvrt na EU strateški okvir

Strategiju EU integrisanog upravljanja granicom- kojom se uvodi novi evropski koncept integrisanog upravljanja granicom i koji je zasnovan na 11 strateških komponenti i 3 horizontalne teme, koje moraju biti pokrivene prilikom pripreme i operacionalizacije nacionalnih strateških dokumenata koji se bave upravljanjem granicom

Evropska Agenda za Migracije iz 2015. godine– agendom se adresiraju neposredni izazovi sa kojima se suočava  EU u oblasti migracija, primarno se definišu načini boljeg upravljanja u srednjoročnom i dugoročnom periodu tokovima nelegalnih migracija, granica, pitajem azila i legalnih migracija.

Evropska Agenda za Bezbjednost– primarni akcenat agende se odnosi na borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i sajber-kriminala, kao međusobno povezanih oblasti sa veoma izraženom pograničnom dimenzijom, gdje zajednička akcija na nivou EU može da postigne značajne rezultate.

Strategija EU protiv nelegalnog posjedovanja oružja, malokalibarskog i lakog napružanja i municije iz 2018-osnovni cilj strategije se ogleda u sprečavanju i suzbijanju nelegalne trgovine navedenim kategorijama oružja i promoviše odgovorno i racionalno postupanje prilikom legalne trgovine oružjem.

Evropski pakt za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima (https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en) – pakt teži postizanju što većeg nivoa koordinacije između zemalja članica EU i jačanju raspoloživih resursa u borbi protiv nelegalne trgovine narkoticima.

Strategija EU za eliminaciju trgovine ljudskim bićima 2012-2016 sa dopusnkim aktom iz 2017. godine i „Reporting on the follow-up to the EU Strategy towards eradication of trafficking in human beings and identifying further concrete actions’, kojim se identifikuju ključne oblasti u kojima je potrebna intervencija, sve u cilju prekidanja tokova i mehanizama kojima se  vrši trgovina ljudima.

Bijela  knjiga za bezbjednost na putevima do 2050. godine- ovim dokumentom planiran je dugoročni cilj – nulta stopa smrtnosti u saobraćajnim nezgodama do 2050.godine;

Prioriteti za EU 2020-2030- dokument je fokusiran na razvoj zakonske regulative i povećanja bezbjednosti najugroženijih učesnika u drumskom saobraćaju.

[1] AD 23/12  CONF –ME 20/12  GENERAL EU POSITION Ministerial meeting opening the Intergovernmental Conference on the Accession of Montenegro to the European Union (Brussels, 29 June 2012)

Pročitaj više

Međunarodni indikatori

Global Report on Trafficking in Persons

odnosi se na 142 države i obuhvata sva pitanja koja se odnose na trgovinu ljudima

IOM World Migration Report

prikaz globalnih trendova i problema u oblasti migracija

Global Passsport Power Rank

prikaz slobode kretanja na globalnom nivou

Freedom House-Freedom in the World

prikaz nivoa sloboda u 210 država i teritorija svijeta

The Human Freedom Index-Cato Institute

prikaz nivoa ljudskih sloboda na globalnom nivou zasnovanog na ličnim, građanskim i ekonomskim pravima

Democracy Index

zasnovan na građanskim slobodama, funkcionisanju izvršne vlasti i slobodnim izborima

Politika unutrašnjih poslova u strateškom okviru Crne Gore

Politika unutrašnjih poslova, koja se primarno nalazi u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa prioritetima definisanim u Strategiji nacionalne bezbjednosti iz 2018. godine, kao krovnom strateškom dokumentu čije je donošenje predviđeno ustavom,  najveći značaj stavlja na razvoj efikasnog i održivog nacionalnog bezbjednosnog sistema, prevenciji i suzbijanju prijetnji i izazova koji mogu uticati na bezbjednost Crne Gore, kao i potrebi daljeg jačanja otpornosti, civilne spremnosti i sposobnosti za upravljanje krizama.

O značaju ove politike govori i Srednjoročni program rada Vlade 2018-2020. u dijelu kojim se definiše borba protiv organizovanog kriminala kroz povećanje broja neutralizovanih kriminalnih grupa i razriješenih krivičnih djela. Cilj je da budu poboljšani i rezultati u sprečavanju krijumčarenja, zloupotrebe i zaplijene droga. Akcenat je  i na unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom, prihvatanjem standarda za usklađivanje sa sistemom IBM EU i za pristupanje Šengenskom prostoru, izgradnjom granične infrastrukture, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju Crne Gore sa susjednim državama. Takođe, SPRV-om je predviđeno smanjenje broj saobraćajnih nezgoda, stradalih i povrijeđenih lica u njima. Pored toga, akcenat je na unapređenju sistema zaštite i spašavanja kroz nabavku sredstava, opreme, učešće na vježbama, obukama, unapređenju saradnje s operativnim jedinicama za zaštitu i spašavanje.

Poseban značaj za planiranje ove politike pripada i graničnoj i migracionog politici definisanoj u okviru Strategije za integrisano upravljanje granicama 2020-2024 i Šengenskom akcionom planu, u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sa propisima EU u navedenoj oblasti. Primarno je važna saradnja Crne Gore sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu i Sporazum o statusu sa Evropskom Unijom koji omogućava raspoređivanje timova Agencije duž granica Crne Gore sa EU.

Kako zbog savremenig geopolitičkih trendova, tako i zbog činjenice da je migraciona politika u središtu interesovanja EU, za Crnu Goru je naročito važno obezbjeđenje što većeg nivoa poštovanja prava koja pripadaju migrantima, jačanje saradnje i koordinacije između državnih i lokalnih organa, kao i međunarodnih i nevladinih organizacija koje se bave migrantima i povratnicima u readmisiji, što predstavlja jedan od osnovnih stubova ove javne politike. Trenutno su pitanja integrisanog upravljanja migracijama i readmisije adresirani sa dva različita starteška dokumenta (Strategija reintegracije lica vraćenih po osnovu sporazuma o readmisiji 2016-2020. i Strategija za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori za period 2017-2020. , ali je opredjeljenje resora da, u skladu s dobrim principima planiranja politika,  naredni ciklus politika posveti sačinjavanju jednistvene strategije koje bi rješavala ove teme.

Promovisanje politike dobrosusjedskih odnosa i saradnje na regionalnom i globalnom nivou, predstavlja još jedan od prioriteta ove politike, što se posebno odnosi na saradnju sa drugim državama Zapadnog Balkana u svim pitanjima od bezbjednosnog značaja. Primjer takve saradnje je oblast kontrole oružja i municije, čime Crna Gora u potpunosti ispunjava preuzete regionalne (Berlinski proces) i međunarodne obaveze, naročito kroz implementaciju Strategije za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine, malokalibarskim i lakim oružjem i municijom 2019-2025.

Sprečavanje, smanjenje i adekvatan odgovor na različite vrste prirodnih i drugih  katastrofa, primarno kroz jačanje kapaciteta društva i državnih institucija, predstavlja još jedan od veoma važnih stubova konkretne javne politike, posebno kroz sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 2018-2023, kojom se ispunjava i set međunarodnih obaveza iz domena tzv.“Sendai“ okvira UN.

Neke od važnijih tema koje su se iz strateškog okvira pretočile u pravni su sljedeće: dok se strateškim dokumentom primarno teži očuvanju bezbjednosti građana, borbi protiv organizovanog kriminala, osiguranju granične bezbjednosti, potrebe usklađivanja pravnog okvira sa standardima EU i jačanje unutrašnje organizacije i integriteta UP, sama javna politika se ostvaruje sprovođenjem Zakona o unutrašnjim poslovima koji, između ostalog, definiše osnove djelovanja Uprave policije. Posebno mjesto pripada jačanju aktivnosti policije u borbi protiv diskriminacije osjetljivih društvenih grupa i većem niovu zastupljenosti žena u strukturama UP. Jačanje organizacionih i kadrovskih kapaciteta Uprave policije, posebno u borbi protiv organizovango kriminala, pri čemu značajno mjesto pripada borbi protiv trgovine ljudima, predstavljaju osnove politike unutrašnjih poslova. Postojeći strateški okvir definiše osnovne mjere u cilju prevencije, edukacije kadrova i identifikacije žrtava trgovine ljudima. Rezultat navedenih mjera je veći nivo identifikovanih i procesuranih slučajeva trgovine ljudima, koji je u 2018. godini iznosio 30 slučajeva. Uspostavljanje saobraćajnog sistema koji treba da obezbijedi očekivani kvalitet, uz stalno smanjenje, kako broja saobraćajnih nezgoda, tako i broja poginulih i povrijeđenih učesnika u drumskom saobraćaju (smanjenje od 50% poginulih do kraja 2020. godine), predstavlja još jedan od prioriteta javne politike.

Pročitaj više

Ostale javne politike iz sektora