Javna politika

Životna sredina i klimatske promjene

Ciljevi održivog razvoja i međunarodne obaveze

Crna Gora je ustavno deklarisana kao ekološka država koja svojim građanima garantuje pravo na zdravu životnu sredinu, da budu informisani o njenom stanju i da u vezi s time učestvuju u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu i ostvarivanje njihovih prava. Takođe, Ustavom je utvrđena i posebna obaveza države da čuva i unapređuje životnu sredinu. Ovakvo ustavno određenje Crne Gore je snažno opredijelilo i njeno globalno pozicioniranje u kontekstu međunarodnih instrumenata i obaveza koje za predmet imaju zaštitu životne sredine i borbu protiv klimatskih promjena, što je rezultiralo i inkorporiranjem Ciljeva održivog razvoja UN Agende za održivi razvoj 2030  u nacionalne politike. Posmatrano u tom kontekstu, evidentna je ( direktna ili indirektna) veza politike zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena sa sledećim Ciljevima održivog razvoja (u daljem tekstu: SDG): SDG 1 – Svijet bez siromaštva; SDG 2 – Svijet bez gladi; SDG 3 – Dobro zdravlje; SDG 6 – Čista voda i sanitarni uslovi; SDG 7 – Dostupna i obnovljiva energija; SDG 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast; SDG 9 – Industrija, inovacije i infrastrkutra; SDG 11 – Održivi gradovi i zajednice; SDG 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja; SDG 13 – Akcija za klimu; SDG 14 – Život pod vodom; SDG 15 – Život na zemlji; SDG 17  Partnerstvom do ciljeva.

Navedeni SDG su inkorporirani u Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030, krovni strateški dokument kojim je definisan dugoročni razvoj Crne Gore, i koji razvija viziju Crne Gore kao ekološke države u kojoj je ostvaren sklad tradicionalnog načina života čovjeka i njegovog prirodnog okruženja, u kojoj je životna sredina zdrava, a vrijednosti biodiverziteta, voda, mora, vazduha, zemljišta, prostora, kao i vrijednosti ostalih prirodnih resursa, unaprijeđene i sačuvane za generacije koje dolaze. Ova vizija je dalje operacionalizovana kroz niz ciljeva, koje bi trebalo ostvariti do 2030. godine, i koji glase:

 • Zaustaviti degradaciju vrijednosti obnovljivih prirodnih resursa: biodiverziteta, vode, mora, vazduha, zemljišta (SDG 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14 I 15)
 • Unaprijediti efiksnost upravljanja obnovljivim prirodnim resursima (SDG 6, 7, 12, 13, 14, 15 I 17)
 • Omogućiti simbiozu efekata unapređenja stanja životne sredine i očuvanja zdravlja ljudi (SDG 1, 2, 3, 6, 11, 13 i 17)
 • Riješiti probleme neodrživog kapacitiranja prostora generisane nerealnim zahtjevima u pogledu kvantiteta i niskim kvalitetom izgrađene sredine (SDG 7, 8, 11, 12, 14, 15 i 16)
 • Omogućiti resursno efikasnu upotrebu metaličnih i nemetaličnih sirovina (SDG 6, 8 i 15)
 • Ublažiti uticaje prirodnih i antropogenih hazarda (SDG 1, 2, 3, 11, 13, 16)
 • Smanjiti nivo emisija gasova s efektom staklene do 2030. godine za 30% u odnosu na 1990. godinu (SDG 2, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17)
 • Poboljšati resursnu efikasnost u ključnim ekonomskim sektorima (SDG 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17)
 • Unaprijediti upravljanje otpadom primjenom pristupa u okviru cirkularne ekonomije (SDG 6, 11, 12, 17)
 • Omogućiti održivo upravljanje resursima obalnog područja i podsticati plavu ekonomiju (SDG 8, 10, 12, 14, 17)
 • Podržati ozelenjavanje ekonomije kroz razvoj i primjenu operativnih instrumenata održive potrošnje i proizvodnje (SDG 2, 8, 11, 12, 15, 17)
 • Povećati nivo konkurentnosti crnogorske ekonomije za održivi razvoj i zelena radna mjesta (SDG 2, 8, 9, 12, 17)
 • Jačati upravljanje životnom sredinom unapređenjem primjene instrumenata zaštite životne sredine (SDG 6, 16, 17)
 • Uspostaviti sistem održivog finansiranja životne sredine i očuvanja prirodnog kapitala kao komponente finansiranja za održivi razvoj (SDG 12)
 • Omogućiti uvođenje zelene ekonomije mobilizacijom sredstava za finansiranje održivog razvoja (SDG 8, 10, 12, 13, 15, 17)

Takođe, Crna Gora je potpisnica Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama, kao i Pariskog sporazuma donijetog na temelju Konvencije, kojima su definisane obaveze potpisnica sa aspekta borbe protiv klimatskih promjena i adaptacije na njih. Ova dokumenta ostvaruju vezu sa svim SDG UN Agende za održivi razvoj.

Pročitaj više

Obaveze iz procesa pristupanja Crne Gore EU

Evropska unija je u svoju pravnu tekovinu i politike inkorporirala UN Agendu održivog razvoja 2030 i jedan je od vodećih međunarodnih subjekata u njenoj implementaciji. U tom kontekstu treba posmatrati i predpristupne pregovore Crna Gora i ove međunarodne organizacije, odnosno imati u vidu da je ispunjavanje postavlenih pregovaračkih ciljeva ujedno i ispunjavanje zahtjeva iz UN Agende za održivi razvoj i njenih SDG. U okviru predpristupnih pregovora sa EU, Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koje je ključno sa aspekta očekivanog uticaja na upravljanje životnom sredinom, i koje se bavi tematikom koja je ključna komponenta Agende za održivi razvoj 2030 i njenih SDG. Povezanost ovog pregovaračkog poglavlja sa SDG se ogleda i u činjenici da su rezultati ostvareni u okviru njega čvrsto povezani sa 40 različitih potciljeva SDG (24% svih potciljeva). Najzahtjevnije pitanja u okviru ovog pregovaračkog poglavlja se tiču uspostavljanja odgovarajuće kontrole i kvaliteta vazduha, uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja otpadoma i njegovog tretmana (nacionalni i lokalni nivo), kao i visina finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju obaveza iz ovog poglavlja koja su procijenjena na 1,4 milijarde eura. Zbog veoma zahtjevnih obaveza, Crnoj Gori su odobrena i prelazna razdoblja u sektorima komunalnih otpadnih voda, vode za piće, zaštita od poplava, čvrsti komunalni otpad, kvalitet vazduha i klimatske promjene, uz definisanje realnih rokova za postizanje usklađenosti sa EU. U okviru poglavlja 27 je definisano 8 završnih mjerila koja se odnose na potrebu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa horizontalnim direktivama EU, zatim usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u oblastima kvaliteta vazduha, voda, hemikalija, buke, civilne zaštite i klimatskih promjena, kao i potrebu uspostavljanja odgovarajućeg sistema upravljanja otpadom u skladu sa propisima EU. Završna mjerila uključuju i potrebu povećanja kapacitete administrativnih tijela na svim nivoima, kao i adekvatne obuke na snazi u vrijeme prije pristupanja, kako bi se omogućilo sprovođenje i primjena pravne tekovine EU u svim sektorima ovog poglavlja. Pored ovog poglavlja, pitanje zaštite i očuvanja životne sredine je tretirano i kroz pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, a u vezi sa očuvanjem ekosistema i zaštite zemljišta od degradacije, kao i kroz pregovaračko poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor u okviru kojeg je kroz implementaciju fitosanitarne politike uspostavljena čvrsta veza sa SDG 15, pored evidentne čvrste veza sa SDG 12 – Odgovorna potrošnja i proizvodnja. U vezi sa Poglavljem 12 treba naglasiti završno mjerilo koje Crna Gora treba da ispuni – „Crna Gora nastavlja da uspostavlja i razvija, u skladu s pravnom tekovinom EU, relevantne administrativne strukture, posebno kada je riječ o kontroli bezbjednosti hrane, te nastavi jačati svoje administrativne kapacitete i infrastrukture. Crna Gora pokazuje da će imati neophodne administrativne kapacitete za pravilno sprovođenje i primjenu cjelokupne pravne tekovine obuhvaćene ovim poglavljem o pristupanju.“ Snažna veza između zaštite životne sredine i predpristupnih pregovora je evidenta i kroz pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo, u okviru koga je fokus stavljen i na očuvanje marinskih ekosistema i održivo korišćenje prirodnih resursa. U okviru ovog poglavlja treba ukazati na dva završna mjerila koja Crna Gora treba da ispuni, a koja su od značaja sa aspekta zaštite životne sredine: „Crna Gora usvaja zakonodavstvo kojim se obezbjeđuje značajan stepen usklađenosti s pravnom tekovinom EU koja se odnosi na oblast ribarstva i osigurava da će biti u mogućnosti da u potpunosti primijeni Zajedničku ribarsku politiku EU nakon pristupanja“ i  „Crna Gora značajno jača administrativne, inspekcijske i kontrolne kapacitete u skladu sa zahtjevima Zajedničke ribarske politike, i osigurava da zahtjevi EU budu u potpunosti ispunjeni na dan pristupanja, naročito u pogledu inspekcije i kontrole“.

Takođe, veza između SDG koji se tiču zaštite životne i predpristupnih pregovora je evidentna i kroz pregovarčko poglavlje 14 – Saobraćajna politika, u okviru koga su pravnom tekovinom EU definisani standardi za smanjenje štetnog uticaja saobraćaja na životnu sredinu, pregovaračko poglavlje 15 – Energetika koje se sastoji od pravila i politika koja, pored ostalog, promovišu obnovljive izvore energije i energetske efikasnosti (i u tom kontekstu zaštite životne sredine), pri čemu treba naročito ukazati na završno mjerilo koje je Crna Gora dobila za ovo poglavlje i koje glasi „Crna Gora da se uskladi s pravnom tekovinom o energetskoj efikasnosti“. Pored navedenog, evidentna je i povezanost između zaštite životne sredine i tematike pregovaračkog poglavlja 21 – Trans-evropske mreže, s obzirom da pravna tekovina EU u okviru ovog poglavlja propisuje standarde u oblasti zaštite životne sredine, i u tom kontekstu Crna Gora je dobila završno mjerilo „Crna Gora i Evropska komisija usaglasile su se o budućim trans-evropskim saobraćajnim mrežama koje se odnose na Crnu Goru, u skladu s Regulativom (EU) 1315/2013 o smjernicama Unije za razvoj trans-evropske saobraćajne mreže“.

Osvrt na EU strateški okvir

Dugoročna strateška vizija EU za prosperitetnu, modernu, konkurentnu i klimatski neutralnu ekonomiju (smanjenje emisije GHG-a, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, bio-ekonomija, održive zajednice)

Evropski zeleni plan (održivo upravljanje prirodnim resursima, cirkularna ekonomija, energetska efikasnost, životna sredina, borba protiv klimatskih promjena)

Plan investiranja za Evropski zeleni plan (mobilizacija sredstava za investiranje u održivi razvoj i borbu protiv klimatskih promjena)

Plan EU za klimatske ciljeve do 2030 (definisane vrijednosti na planu smanjenja emisije GHG-a., energetske efikasnosti, obnovljive i čiste energije, unapređenje zdravlja, zaštite životne sredine od zagađenja, zelene ekonomije)

Evropska strategija digitalizacije (razvoj pouzdanih tehnologija koje će podstaći razvoj jake, konkurentne i održive ekonomije, i omogućiti tranziciju ka zelenoj Evropi)

Strategija adaptacije na klimatske promjene EU (jačanje kapaciteta, otpornost i prilagđavanje na klimatske promjene sa posebnim fokusom na poljoprivredu, ribarstvo i kohezionu politiku, jačanje znanja i informisanosti donosioca odluka o klimatskim promjenama u cilju donošenja efektnijih odluka)

Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju EU (uvođenje standarda u vezi sa održivom proizvodnjom/proizvodima, unapređenje reciklažnog procesa, povećanje resursne i energetske efikasnosti u proizvodnim procesima, smanjenje karbonskog i ekološkog otiska kao rezultata proizvodnje roba, promocija cirkularne ekonomije, osnaživanje učešća potrošača u cirkularnoj ekonomiji, širenje cirkularne ekonomije u industriji, digitalizacija praćenja i mapiranja resursa)

Strategija bioekonomije EU (doprinos uspostavljanju cirkularne ekonomije, očuvanje resursa, ekosistema i biodiverziteta, borba protiv klimatskih promjena, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost)

Strategija zaštite biodiverziteta EU do 2030 (uspostavljanje mreže zaštićenih područja na prostoru EU, obnavljanje degradiranih ekosistema, osnaživanje upravljačkog okvira kako bi se osiguralo da javni I biznis sektor vode računa o zaštiti životne sredine, odgovor na globalni izazov očuvanja biodiverziteta)

Evropska strategija za plastiku u cirkularnoj ekonomiji (poboljšanje ekonomičnosti i kvaliteta recikliranja plastike, smanjenje plastičnog otpada i zgađivanja životne sredine, poticanje ulaganja i inovacija u rješenja povezana sa cirkularnom ekonomijom, podsticanje mjera na globalnom nivou)

Nova industrijska strategija za Europu (tranzicija ka klimatskoj neutralnosti, cirkularna ekonomija, inovacije)

Strategija EU za upravljanje hemikalijama (zaštita zdravlja i životne sredine, inovacije za održive i bezbjedne hemikalije)

DIREKTIVA 2000/60/EZ (zaštita i unapređenje stanja vodnih resursa)

Mapa puta ka resursno efikasnoj Evropi (transformacija ekonomije, održiva proizvodnja i potrošnja, otpad kao resurs, inovacije i istraživanja, usluge ekosistema, biodiverzitet, prirodni reursi, energetska efikasnost)

Evropska strategija za nisko-emisionu mobilnost (unapređenje efikasnosti transportnih sistema kroz upotrebu digitalnih tehnologija i prelazak na vidove transporta sa niskom emisijom, razvoj nisko-emisionih alternativnih vidova energije za potrebe transporta)

Sistem trgovine emisijom GHG-a EU – (EU ETS) (borba protiv klimatskih promjena, smanjenje emisije GHG-a, uspostavljanje tržišta za trgovinu emisijom GHG-a, podrška industriji i energetskom sektoru u smanjenju emisije GHG-a kroz mehanizme za finansiranje)

Fond za inovacije (inovativne tehnologije i procesi u energetski intezivnim industrijama, „zarobljavanje“, skladištenje i upotreba ugljenika, inovativna rješenja za obnovljive izvore energije, skladištenje energije)

Evropska regionalna politika je glavna investiciona politika EU koja kroz investicije pruža direktnu podršku ostvarivanju ciljeva EU politika u različitim sektorima, uključujući i sektor zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promjena.

Zajednička poljoprivredna politika (borba protiv klimatskih promjena, održivo upravljanje prirodnim resursima)

Zajednička ribarska politika (održivo upravljanje prirodnim resursima, očuvanje ekosistema, održive zajednice)

Okvir klimatske i energetske politike do 2030 (borba protiv klimatskih promjena, obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost)

Klimatski i energetski paket 2020 (smanjenje emisije GHG-a za 20%, 20% energije iz obnovljivih izvora, povećana energetska efikasnost za 20%)

EU strategija za integraciju energetskih sistema (uspostavljanje cirkularnih energetskih sistema koje karakteriše energetska efikasnost, obnovljivih i niskokarbonskih goriva, smanjenje negativnih uticaja na klimu i životnu sredinu)

Strateški plan za energetske tehnologije (integrisanje obnovljivih tehnologija u energetske sisteme, energetska efikasnost u industriji, obnovljiva goriva i bioenergije, „zarobljavanje ugljenika i njegovo skladištenje, novi materijali i tehnologije za građevine, nove tehnologije i usluge za potrošače)

Okvir za akciju iz Hyoga nakon 2015: upravljanje rizicima kako bi se postigla otpornost (adaptacija na klimatske promjene, smanjivanjje rizika od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama, finansiranje smanjivanja rizika od katastrofa)

Pročitaj više

Međunarodni indikatori

Ekološki otisak - EF

prati tražnju društva za resursima i uslugama prirodnih ekosistema i upoređuje ih sa ponudom takvih resursa i usluga iz prirodnih ekosistema

Domaća potrošnja materijala i Produktivnost resursa – DMC i RP

DMC mjeri ukupnu težinu materijala koji se direktno koristi u državi. Kada se BDP podijeli apsolutnim iznosom DMC-a, dobija se indikator produktivnosti resursa, koji predstavlja mjeru iznosa dodate vrijednosti povezane sa jedinicom domaće potrošnje materijala

Indeks performansi životne sredine (EPI)

mjeri performanse države u dvije oblasti koje su prioritetne za životnu sredinu - zaštita ljudskog zdravlja od negativnih uticaja iz životne sredine i zaštita ekosistema i upravljanje resursima

Životna sredina i klimatske promjene u strateškom okviru Crne Gore

Crna Gora je Ustavom definisana kao ekološka država i njeno trajno opredjeljenje je održivi razvoj uz očuvanje zdrave životne sredine, biodiverziteta, očuvanje i unapređenje kvaliteta vode, mora, vazduha, zemljišta, prostora, i ostalih prirodnih resursa za generacije koje dolaze.

Ukoliko se predmetna tematika posmatra u kontekstu ispunjavanja Agende za održivi razvoj UN-a i njenih ciljeva, treba ukazati da je Crna Gora prema izvještaju UN-a o održivom razvoju iz 2020. godine rangirana kao 72/193 država sa indeksom ispunjenosti SDG 70,19/100. Posmatrano u kontekstu politike za očuvanje životne sredine i klime, najbolji skor je ostvaren u odnosu na SDG 7, mada se ujedno konstatuje izvjesna stagnacija u njegovom dostizanju, što je u vezi sa pristupom domaćinstava čistim tehnologijama i izvorima energije za pripremu hrane, kao i u odnosu na SDG 13 gdje se ujedno konstatuje postojanje velikih izazova u vezi sa emisijom CO2 per capita i kroz trgovinu robom. Odgovor na ove izazove bi trebalo da da Zakon o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena koji je u postupku donošenja, i na osnovu koje će biti donijeta Strategija niskokarbonskog razvoja, koju zajedno sa već postojećom Nacionalnom strategijom u oblasti klimatskih promjena 2015-2030 treba integrisati u sve relevantne sektorske politike.

Prema istom izvještaju Crna Gora umjereno napreduje u ostvarivanju SDG 6, pri čemu su najveći izazovi prisutni u vezi sa tretmanom otpadnih voda i iscrpljivanja podzemnih voda posredstvom međunarodne trgovine; stagnira u ostvarivanju SDG 11 gdje treba da značajno smanji nivo zagađenosti vazduha u urbanim sredinama i da unaprijedi infrastrukturu kako bi se pijaća voda obezbijedila svima; u okviru SDG 12 mora smanjiti količinu proizvedenog otpada i uvezenog reaktivnog Azota, dok je u ostvarivanja SDG 14 i 15 prisutan negativan trend sa ključnim izazovima na planu zaštite prirodnih staništa, zdravlja marinskih ekosistema, negativnih ribarskih praksi („kočarenje“), borbe protiv invazivnih vrsta koje ugrožavaju biodiverzitet, kao i zaštite ugroženih vrsta. Nalazi ovog izvještaja su na liniji obaveza koje Crna Gora ima u okviru predpristupnih pregovora sa EU, što još jednom potvrđuje sinergijsku povezanost jasno ukazuju na sinergijsku povezanost ova dva procesa.

U okviru Nacionalne strategije u oblasti klimatskih promjena 2015-2030, Crna Gora se obavezala da smanji emisijiju GHG-a za 30% do 2030. godine u odnosu na baznu 1990. Ovo smanjenje treba ostvariti opštim povećanjem energetske efikasnosti, unaprjeđenjem industrijskih tehnologija, povećanjem učešća obnovljivih izvora energije i modernizacijom u sektoru proizvodnje energije.

S tim u vezi, Strategijom razvoja energetike Crne Gore 2014-2030 su kao ključni prioriteti identifikovani energetska sigurnost, razvoj konkurentnog tržišta energijom i održivi energetski razvoj, pri čemu kao ciljne vrijednosti za 2030.g. postavlja: Primarna proizvodnja energije – 43.888; Bruto domaća potrošnja energije – 65.927; Raspoloživo za finalnu potrošnju – 46.382; Finalna potrošnja energije – 46.151. Posmatrano po udjelu energetskih izvora i goriva u potrošnji, Strategija postavlja sledeće ciljne vrijednosti za 2030.godinu:

 • Čvrsta masa i otpad – 8,9%
 • Hidro – 11%
 • Ugalj – 21,243%
 • Naftni derivati – 21,7%

 

Pored navedenog, pritisak na životnu sredinu se ima smanjiti i kroz minimiziranje negativnog uticaja razvoja transporta i saobraćajne infrastrukture, kako je definisano Strategijom razvoja saobraćaja 2019-2035.

S aspekta zagađujućih hemijskih supstanci, Nacionalni plan za implementaciju Stokholmske konvencije 2019-2023 kao strateške ciljeve postavlja:

 •  Eliminacija ili ograničenje proizvodnje i upotrebe POPs (Dugotrajne organske zagađujuće supstance);
 • Upravljanje POPs otpadom na bezbjedan, efikasan i ekološko prihvatljiv način.

 

što se ima postići kroz pravilno rukovanje hemijskim proizvodima u skladu sa Stokholmskom konvencijom, njihovo bezbjedno uklanjanje sa tržišta, monitoringom njihove prisutnosti u životnoj sredini i hrani, kao i kroz bolju informisanosti javnosti o ovim polutantima. Dodatno, Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama 2019-2022 akcenat stavlja na Izgradnja sistema upravljanja hemikalijama koji obezbjeđuje visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, kao i poboljšanje slobodnog prometa sa državama EU i drugim državama uz podsticanje konkurentnosti crnogorske privrede kroz uvođenje bezbjednijih hemikalija i tehnoloških procesa.

Strategija upravljanja vodama 2018–2035 naglašava obaveze zaštite vodnih resursa za budućnost uz njihovu racionalnu upotrebu, zaštitu vodnih resursa od različitih oblika zagađenja, uspostavljanje zaštićenih područja, kao i očuvanje vodnih ekosistema.

Zaštita životne sredine s aspekta upravljanja otpadom definisana je Strategijom upravljanja otpadom 2015-2030. Ovom politikom se želi uspostaviti spješan, funkcionalan i održiv sistem upravljanja otpadom u Crnoj Gori kroz uspostavljanje cirkularne ekonomije, podizanje nivoa društvene svijesti u vezi sa problemom otpada, kao i kroz:

 •  postizanje zadovoljavajućeg nivoa razvoja i intenzivne primjene u praksi sistema primarne i sekundarne selekcije otpada;
 • povećanje stepena izdvajanja i iskorišćenja biorazgradivog otpada;
 • povećanje stepena izdvajanja i adekvatnog recikliranja i odlaganja građevinskog otpada i otpada od rušenja;
 • obezbjeđivanje tretmana kanalizacionog mulja;
 • smanjivanje količine otpada koju je neophodno trajno odložiti na neku od deponija;
 • priprema sistema upravljanja otpadom za buduće iskorišćenje energije iz otpada i/ili termičku obradu otpada.

 

U strateškom okviru poseban akcenat je stavljen na upravljanje obalnim područjem Crne Gore. Ovo pitanje je elaborirano kroz Nacionalnu strategija integralnog upravljanja obalnim područjem Crne Gore 2015-2030, kojom se razvija vizija obalnog područja kao otpornog, zdravog, atraktivnog, raznolikog, produktivnog i svojom posebnošću prepoznatljivog. Ova vizija se ima ostvariti, između ostalog, kroz:

 •  efikasniju zaštitu prirode i predjela;
 • značajno unapređivanje efikasnosti sistema upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, ekološki vrijednim staništima i ekosistemima obalnog područja;
 • poboljšanje ekološkog stanja morskog ekosistema;
 • unapređivanje sistema prostornog planiranja;
 • sanacijom zagađenja usljed neadekvatnog odlaganja i tretmana čvrstog otpada;
 • podsticaj zelenoj mobilnosti i razvoju zelene infrastructure;
 • očuvanje i unapređivanje resursa obalnog područja.

 

U razmatranju pitanja zaštite životne sredine, treba ukazati i na značaj politike u oblasti šumarstva, pa je u tom konkekstu važno naglasiti da je Strategijom razvoja šuma i šumarstva 2014-2023 akcentovana održiva upotreba drvnih resursa uz integraciju zahtjeva Natura 2000 i uvođenje ekosistemskog pristupa u gazdovanju šumama i zaštiti prirode.

U kontekstu klimatskih promjena, važno je ukazati i na Startegiju za smanjenje rizika od katastrofa 2018-2023, koja kroz „Integrisanje smanjenja rizika od katastrofa u ključnim oblastima fokusa“ tretira pitanje neodrživog korišćenja prirodnih resursa i propadanja ekosistema kao osnovnih pokretača rizika od katastrofa koje treba riješiti.

Na kraju treba naglasiti da je pitanje zaštite životne sredine horizontalno pitanje, te da se ono u različitom obimu i sa različitim fokusom tretira i u drugim sektorskim politikama.

Ostale javne politike iz sektora