Sektor

Demokratija i dobro upravljanje

Pregled javnih politika

Sektor Demokratija i dobro upravljanje objedinjuje ključne politike za razvoj oblasti na kojim počiva svaka demokratski uređena država, među kojima vladavina prava, jednakost građana u pravima i pred zakonom, jake i efikasne institucije državnog aparata. U okviru ovog sektora se odvija strateško planiranje usmjereno ka očuvanju bezbjednosti i borbi protiv kriminala, snaženju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa i lakšem pristupu pravdi, unapređenju položaja pripadnika manjina i obezbjeđivanju jednakih prava svim građanima, i naposletku jačanju efikasnosti, transparentnosti i kvaliteta javne uprave.

Usaglašenost pravaca razvoja navedenih politika je ključna kad se uzme u obzir njihova uska povezanost i interoperabilnost. Kvalitetnim i usklađenim planiranjem u okviru sektora demokratije i dobrog upravljanja postavljaju se temelji za napredak u ostalim oblastima od interesa za državu, imajući u vidu da politike ovog sektora tangiraju osnovne vrijednosti jednog savremenog, demokratskog društva.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Pravda

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020