Sektor

Demokratija i dobro upravljanje

Pregled javnih politika

Sektor Demokratija i dobro upravljanje objedinjuje ključne politike za razvoj oblasti na kojim počiva svaka demokratski uređena država, među kojima vladavina prava, jednakost građana u pravima i pred zakonom, jake i efikasne institucije državnog aparata. U okviru ovog sektora se odvija strateško planiranje usmjereno ka očuvanju bezbjednosti i borbi protiv kriminala, snaženju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa i lakšem pristupu pravdi, unapređenju položaja pripadnika manjina i obezbjeđivanju jednakih prava svim građanima, i naposletku jačanju efikasnosti, transparentnosti i kvaliteta javne uprave.

Usaglašenost pravaca razvoja navedenih politika je ključna kad se uzme u obzir njihova uska povezanost i interoperabilnost. Kvalitetnim i usklađenim planiranjem u okviru sektora demokratije i dobrog upravljanja postavljaju se temelji za napredak u ostalim oblastima od interesa za državu, imajući u vidu da politike ovog sektora tangiraju osnovne vrijednosti jednog savremenog, demokratskog društva.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Javna uprava

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Nacionalni akcioni plan za inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2018-2020

Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020

Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020

Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020

Pravda

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020