Sektor

Ekonomski razvoj i životna sredina

Pregled javnih politika

U okviru sektora „Ekonomski razvoj i životna sredina“ grupisane su ekonomska, poljoprivredna i politika zaštite životne sredine. Centralna tačka i vezivno tkivo ovih politika je koncept održivog razvoja, kroz koji je obezbijeđeno njihovo međusobno sinergijsko sadejstvo, kao i njihova povezanost sa drugim sektorskim politikama u Crnoj Gori. To znači da se prilikom planiranja razvojnih dokumenata usmjerenih na ekonomski rast mora posebno voditi računa o principima održivosti i zdrave životne sredine.

Posmatrano u odnosu na navedeni koncept, a u skladu s ključnim strateškim pravcima Evropske unije i Agende održivog razvoja UN do 2030, politike u okviru ovog Sektora ključni akcenat stavljaju na racionalnu, efikasnu i održivu upotrebu prirodnih resursa, očuvanje prirodnih staništa i biodiverziteta, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i borbu protiv klimatskih promjena, uspostavljanju cirkularne ekonomije i kreiranju zelenih radnih mjesta, kao i na jačanju društvene odgovornosti u skladu s pozitivnim evropskim i međunarodnim iskustvima.

Ovdje treba naglasiti da se politike u okviru sektora „Ekonomski razvoj i životna sredina“ ne mogu posmatrati izolovano od ostalih sektorskih politika u Crnoj Gori, niti koncept održivog razvoja to dopušta. Naprotiv, prisutno je njhovo duboko supstancijalno preplitanje sa drugim javnim politikama, te ono kao takvo mora naći svog odraza u svakoj pojedinačnoj javnoj politici u Crnoj Gori.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Održivi razvoj, životna sredina i turizam