Sektor

Ekonomski razvoj i životna sredina

Pregled javnih politika

U okviru sektora „Ekonomski razvoj i životna sredina“ grupisane su ekonomska, poljoprivredna i politika zaštite životne sredine. Centralna tačka i vezivno tkivo ovih politika je koncept održivog razvoja, kroz koji je obezbijeđeno njihovo međusobno sinergijsko sadejstvo, kao i njihova povezanost sa drugim sektorskim politikama u Crnoj Gori. To znači da se prilikom planiranja razvojnih dokumenata usmjerenih na ekonomski rast mora posebno voditi računa o principima održivosti i zdrave životne sredine.

Posmatrano u odnosu na navedeni koncept, a u skladu s ključnim strateškim pravcima Evropske unije i Agende održivog razvoja UN do 2030, politike u okviru ovog Sektora ključni akcenat stavljaju na racionalnu, efikasnu i održivu upotrebu prirodnih resursa, očuvanje prirodnih staništa i biodiverziteta, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i borbu protiv klimatskih promjena, uspostavljanju cirkularne ekonomije i kreiranju zelenih radnih mjesta, kao i na jačanju društvene odgovornosti u skladu s pozitivnim evropskim i međunarodnim iskustvima.

Ovdje treba naglasiti da se politike u okviru sektora „Ekonomski razvoj i životna sredina“ ne mogu posmatrati izolovano od ostalih sektorskih politika u Crnoj Gori, niti koncept održivog razvoja to dopušta. Naprotiv, prisutno je njhovo duboko supstancijalno preplitanje sa drugim javnim politikama, te ono kao takvo mora naći svog odraza u svakoj pojedinačnoj javnoj politici u Crnoj Gori.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Održivi razvoj, životna sredina i turizam

Krovna dokumenta

Nacionalna strategija održivog razvoja 2016-2030

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035)

Ekonomija

Krovna dokumenta

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2021–2025

Sektorske strategije

Strategija razvoja nacionalnog brenda (izrada planirana za IV kvartal 2021.)

Strategija razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024 s Akcionim planom za 2021. i 2022. (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Strategija tržišnog nadzora Crne Gore (2009.)

Strategija poštanske djelatnosti 2019-2023

Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020

Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024

Industrijska politika Crne Gore do 2019-2023

Strategija razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022

Sektorski programi

Program razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2021-2023 (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Program za unapređenje konkurentnosti privrede (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu

Nacionalni program zaštite potrošača 2019-2021

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina 2019-2035

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014–2020