Sektor

Nauka, obrazovanje, kultura, mladi i sport

Pregled javnih politika

Ovaj sektor objedinjuje politike koje usmjeravaju razvoj naučnih inovativnih i istraživačkih djelatnosti, dalje unapređenje obrazovnih politika na svim nivoima učenja, zaštitu i jačanje položaja mladih i razvoj sporta i kulture u Crnoj Gori.

Sinergijom ovih politika podstiče se sveobuhvatan društveni i ekonomski razvoj zasnovan na inovacijama i jakoj naučnoistraživačkoj djelatnosti, kvalitetnom i efikasnom sistemu obrazovanja kao ključnog elementa životne i razvojne infrastrukture svakog pojedinca, sa posebnim akcentom na mlade koji posjeduju nova znanja i vještine. Ovakav razvoj podstiču i jasni pravci za jačanje kulturnog identiteta i očuvanja kulturne baštine i, jak sistem sporta koji je inkluzivan za sve kategorije društva.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Sport i mladi

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program ostvarivanja javnog interesa omladinske politike za 2020. godinu

Nauka

Sektorski programi

Program usvajanja principa „Otvorena nauka“ 2020-2022

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Program za inovacije 2021 - 2024. godine

Kultura

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program „Kreativna Crna Gora: identitet, imidž, promocija“ 2017-2020

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu

Program razvoja kulture 2016-2020