Sektor

Zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo

Pregled javnih politika

Zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo sektor je koji obuhvata međusobno povezana pitanja iz nadležnosti više organa državne uprave, a u fokus stavlja kvalitet života građana i jednake mogućnosti za sve . Pokriva oblasti koje se odnose na obezbjeđivanje inkluzivnog rasta, socijalne kohezije i zaštite zdravlja. Politika zapošljavanja, socijalna politika i politika zdravstva međusobno su usko povezane, a njihova sinergija treba da obezbijedi ekonomski razvoj sa pravednom raspodjelom resursa i jednakim mogućnostima za sve.

Naime, povećanjem zaposlenosti svih društvenih kategorija, kroz modernizaciju tržišta rada i sistem socijalne zaštite, podržava se socijalna kohezija, odnosno smanjuje siromaštvo i socijalna marginalizacija. Uz to, obezbjeđivanje dostupne i sveobuhvatne zdravstvene zaštite od izuzetne je važnosti za inkluzivan rast, polazeći od toga da je zdravlje stanovništva od opšteg društvenog interesa i najznačajniji resurs za razvoj.

Sektorske strategije

Pregled važećih strateških dokumenata

Zdravlje
Rad i socijalno staranje

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program reforme politike zapošljavanja i socijalne politike 2015-2020

Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020

Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020

Strategija za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2016-2020

Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020