Sektorska podjela strateških dokumenata

Sektor

Demokratija i dobro upravljanje

Unutrašnji poslovi
Ljudska i manjinska prava
Javna uprava

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Nacionalni akcioni plan za inicijativu Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2018-2020

Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore 2018-2021

Strategija razvoja informacionog društva Crne Gore do 2020

Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020

Strategija reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2016-2020

Pravda

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020

Sektor

Finansijska i fiskalna politika

Finansije

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Program zvanične statistike 2019-2023

Industrijska politika i proizvodnja

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program ekonomskih reformi 2021-2023.

Program ekonomskih reformi 2020-2022

Sektor

Saobraćajna, energetska i informaciona infrastruktura

Saobraćaj i pomorstvo
Energetika

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Energetska politika Crne Gore do 2030. godine

Sektor

Ekonomski razvoj i životna sredina

Ekonomija

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu

Nacionalni program zaštite potrošača 2019-2021

Strategija tržišnog nadzora Crne Gore (2009.)

Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020

Održivi razvoj, životna sredina i turizam
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Industrijska politika i proizvodnja

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina 2019-2035

Sektor

Nauka, obrazovanje, kultura, mladi i sport

Prosvjeta

Sektorski programi

Kolaborativni program za inovacije 2019-2024

Program za razvoj i podršku talentovanim učenicima 2020-2022

Program za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021. na osnovu rezultata studije PISA 2015

Sport i mladi

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program ostvarivanja javnog interesa omladinske politike za 2020. godinu

Nauka

Sektorski programi

Program usvajanja principa „Otvorena nauka“ 2020-2022

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Program za inovacije 2021 - 2024. godine

Kultura

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program „Kreativna Crna Gora: identitet, imidž, promocija“ 2017-2020

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu

Program razvoja kulture 2016-2020

Sektor

Zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo

Zdravlje
Rad i socijalno staranje

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Program reforme politike zapošljavanja i socijalne politike 2015-2020

Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020

Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020

Strategija za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2016-2020

Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020

Sektor

Vanjska i bezbjednosna politika i odbrana

Evropske integracije
Odbrana

Sektorske strategije

Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori 2019-2022

Strategijski pregled odbrane Crne Gore 2018-2023

Vanjski poslovi

Sektorske strategije

Strategije saradnje sa dijasporom-iseljenicima za period 2020-2023

Sektorski programi

Plan za implementaciju preporuka trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori (UPR)

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija za neproliferaciju oružja za masovno uništenje za period 2016-2020

Komunikaciona strategija – Crna Gora članica NATO 2018-2020