Sektorska podjela strateških dokumenata

Sektor

Demokratija i dobro upravljanje

Unutrašnji poslovi
Javna uprava
Ljudska i manjinska prava
Pravda

Sektorske strategije

Strategija reforme pravosuđa 2019-2022

Strategija izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021

Strategija informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2016-2020

Sektor

Finansijska i fiskalna politika

Finansije

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Program zvanične statistike 2019-2023

Sektor

Saobraćajna, energetska i informaciona infrastruktura

Saobraćaj i pomorstvo

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Strategija razvoja i održavanja državnih puteva

Energetika

Sektorski programi

Akcioni plan energetske efikasnosti za period 2019-2021

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Energetska politika Crne Gore 2011-2030

Sektor

Ekonomski razvoj i životna sredina

Održivi razvoj, životna sredina i turizam

Krovna dokumenta

Nacionalna strategija održivog razvoja 2016-2030

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama u Crnoj Gori (2020-2035)

Ekonomija

Krovna dokumenta

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2021–2025

Sektorske strategije

Strategija razvoja nacionalnog brenda (izrada planirana za IV kvartal 2021.)

Strategija razvoja ženskog preduzetništva 2021-2024 s Akcionim planom za 2021. i 2022. (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Strategija tržišnog nadzora Crne Gore (2009.)

Strategija poštanske djelatnosti 2019-2023

Strategija razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori 2015-2020

Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje 2020-2024

Industrijska politika Crne Gore do 2019-2023

Strategija razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022

Sektorski programi

Program razvoja klastera u Crnoj Gori za period 2021-2023 (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Program za unapređenje konkurentnosti privrede (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu

Nacionalni program zaštite potrošača 2019-2021

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina 2019-2035

Dokumenta kojima je istekao period trajanja

Strategija regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014–2020

Poljoprivreda i ruralni razvoj
Sektor

Nauka, obrazovanje, kultura, mladi i sport

Prosvjeta

Sektorski programi

Program cjeloživotnog karijernog vođenja i savjetovanja 2021-2023, s Akcionim planom za 2021-2023 (izrada planirana za III kvartal 2021.)

Kolaborativni program za inovacije 2019-2024

Program za razvoj i podršku talentovanim učenicima 2020-2022

Program za realizaciju preporuka za unapređenje obrazovne politike 2019-2021. na osnovu rezultata studije PISA 2015

Nauka

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Mapa puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020)

Sport i mladi

Sektorski programi

Program ostvarivanja javnog interesa omladinske politike za 2020. godinu

Kultura

Sektorski programi

Program „Kreativna Crna Gora: identitet, imidž, promocija“ 2017-2020

Program razvoja kulture 2016-2020

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2020. godinu

Sektor

Zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo

Zdravlje

Dokumenta kojim se utvrđuju pravci djelovanja i druga planska akta od važnosti za implementaciju politike

Zdravstvena politika u Republici Crnoj Gori do 2020. godine

Rad i socijalno staranje

Sektorske strategije

Nacionalna strategija zapošljavanja 2021-2024, sa Predlogom akcionog plana zapošljavanja za 2021. (izrada planirana za II kvartal 2021.)

Strategija za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023

Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020

Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja 2017-2021

Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020

Strategija razvoja sistema socijalne i dječje zaštite 2018-2022

Strategija razvoja sistema socijalne zaštite starijih 2018-2022

Strategija za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2016-2020

Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020

Sektorski programi

Program reforme politike zapošljavanja i socijalne politike 2015-2020

Sektor

Vanjska i bezbjednosna politika i odbrana

Vanjski poslovi

Sektorske strategije

Strategije saradnje sa dijasporom-iseljenicima za period 2020-2023

Strategija za neproliferaciju oružja za masovno uništenje za period 2016-2020

Komunikaciona strategija – Crna Gora članica NATO 2018-2020

Sektorski programi

Plan za implementaciju preporuka trećeg ciklusa Opšteg periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori (UPR)

Evropske integracije
Odbrana

Sektorske strategije

Akcioni plan za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 - Žene, mir i bezbjednost u Crnoj Gori 2019-2022

Strategijski pregled odbrane Crne Gore 2018-2023